ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2018г.

1. ДОКУМЕНТИ – Пряко договаряне СБАЛББ 2018г Качено на 08/02/2018г. 15:30