„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ- Троян“ ЕООД“

Предмет на поръчката: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-
Троян“ ЕООД“
Кратко описание: Предмет на настоящата поръчка е извършването на доставка,
монтаж и пускането в експлоатация на фабрично нова медицинска апаратура, както и
нейното гаранционно обслужване, за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град
Троян. Предмета на доставката се финансира със средства на МЗ. Прогнозна стойност
на поръчката: 80 000,00 (осемдесет хиляди) лева с вкл.ДДС. Обектът на поръчката е
разделен на 3 (три) обособени позиции.

1. Изисквания, указания и документация Качено на 10/05/2019г. 22:17
2. Протокол N1 Качено на 30/05/2019г. 16:17