ОБЯВЯВАМ конкурс в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за длъжностите: Началник „Пневмологично отделение”, Началник „Белодробна функционална лаборатория”, Главна медицинска сестра;

ОБЯВЯВАМ  конкурс в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за длъжностите:

 • Началник „Пневмологично отделение”
 • Началник „Белодробна функционална лаборатория”
 • Главна медицинска сестра;
 1. Изисквания към кандидатите:
 2. За началник на отделени/лаборатории:

1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатстват – „Пневмология и фтизиатрия

1.2.  Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар.

1.3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 1. За главна медицинска сестра:

2.1 Да притежава Висше образование с професионална квалификация „Медицинска сестра“.

2.2 Придобита образователно-квалификационна степен „Магистър по управление на здравни грижи”

2.3.   Не по-малко от 5 години трудов стаж като медицинска сестра .

2.4. Да не е са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в отдел „Човешки ресурси“ .

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 2. За началници на отделения/лаборатории:
 • Защита на писмено разработен проект:

“Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на  диагностично-лечебната дейност.”

 • Събеседване с кандидата
 1. За главна мед. сестра
 • Защита на писмено разработен проект:

“Управление и развитие на здравните грижи в лечебното заведение. Медицинска, икономическа ефективност и качество на здравните грижи“

 • Събеседване с кандидата
 1. За главна мед. сестра
 • Защита на писмено разработен проект:

“Управление и развитие на здравните грижи в лечебното заведение. Медицинска, икономическа ефективност и качество на здравните грижи“

 • Събеседване с кандидата
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурса – по образец.
 • Автобиография – Европейски формат
 • Удостоверение за трудов стаж.
 • Свидетелство за съдимост;
 • Копия от дипломи за завършено съответно образование и за специалност, заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата;
 • Писмен проект по посочената тема;

Документите за участие в конкурса се подават,  поставени в два непрозрачни запечатани плика:

 • Плик 1 – Заявление за участие в конкурса, автобиография, свидетелство за съдимост, копия от дипломи за завършено съответно образование и специалност.
 • Плик 2 – Писмен проект по посочената тема.

Пликовете 1 и 2 следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

Документите се подават в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса /до 06.01.2020 г. включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД 

Конкурсът ще се проведе на  09.01.2020 г. от 09:30 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

 

 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.

Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

 

Skip to content