Представяне

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян ЕООД е специализирано лечебно заведение с междуобластни функции за активно лечение на неспецифични белодробни заболявания и туберкулоза

Разположена е
в чертите на град Троян, на 3 км. от гарата и автогарата и на 15 мин. път пеша от центъра. Районът е с планински релеф и благоприятен климат – мека зима и прохладно лято. Има добри комуникации – 35км. от гр. Ловеч, 70 км. от гр. Плевен, 150 км. от гр. София. Сградният фонд е разположен на обща площ 50 000 кв. метра, в красив парк с предимно с иглолистна растителност.

По своя характер
болницата е специализирана и осъществява следните лечебни дейности :

 • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 • диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 • диспансеризация;
 • клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;
 • по следните специалности:
 • пневмология и фтизиатрия;
 • клинична лаборатория;
 • микробиология;
 • образна диагностика.

В зависимост от териториалния обхват на обслужваното население:

– приемат се пациенти от територията на Република България, насочени от общопрактикуващи лекари, специалисти от доболничната помощ, от ЦСНМП и от други лечебни заведения или сами по собствен избор.
– извършва диспансерна дейност по отношение на туберкулозата за населението на Ловешка област;

В зависимост от медицинските специалности, на които отговарят влизащите в състава и отделения, болницата е специализирана белодробна.
Болницата е самостоятелно юридическо лице,със 100% държавна собственост. Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването. Правата на собственост се упражняват от Министъра на здравеопазването. Актуално разрешение за осъществяване на дейност на Министъра на здравеопазването № СБ-129/06.04.2015г.
Болницата е акредитирана през 2016 година, със Заповед на Министъра на здравеопадването №РД-17-20/04.02.2016 г., с оценка за цялостна медицинска дейност “Отлична” за срок от пет години.
“СБАЛББ – Троян” ЕООД е въвела “Система за управление на качеството” и притежава Сертификат, съгласно стандарт EN ISO 9001.

Финансирането на „СБАЛББ- Троян” ЕООД се осъществява по следните направления:

 • Договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки ;
 • Договор с Министерство на здравеопазването за стационарно лечение и диспансеризация на болни с туберкулоза ;
 • Договор с Министерство на здравеопазването за извършване на дейности по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” ,с предоставена безвъзмездна помощ от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,туберкулоза и малария;
 • Собствени приходи от потребителски такси, платени медицински услуги, наеми ;