ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2019г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182,
АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ
НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2019г.

1. Документация за провеждане на процедура: Качено на 12/02/2019г. 17:06