Процедура за предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“

Процедура за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с публична покана с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“

Дата на публикуване:  30.09.2015 година

Заповед

Документи за участие в обществена поръчка

Разяснение

Обявление за удължаване на срока

ПРОТОКОЛ №1 от 31.10.2016 година от разглеждане и оценка на офертите.

Протокол №2 от 03.11.2016г. за определяне на изпълнител на ОП.