Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м. за 2019 година

„СБАЛББ-Троян‖ ЕООД, град Троян

О Б Я В Я В А :

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян― ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер 53,91 (петдесет и три 91 ст.) лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна наемна цена.

Заповед – Качено на 30/11/2018г. 16:33
Обявление– Качено на 30/11/2018г. 16:33
тръжна документация – Качено на 30/11/2018г. 16:34