Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли напитки

„СБАЛББ-Троян‖ ЕООД, град Троян

О Б Я В Я В А :

Публичен търг
за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли напитки, разположени в п.и. с идентификатори: 73198.501.257.1, 73198.501.257.7 и
73198.501.257.11 по КККР на град Троян, както следва: 1 кв.м. площ в ПО – 1-ви блок; 1 кв.м. площ в ПО – 2 –ри блок; 1 кв.м. площ в 3-то ФО, находящи се в „СБАЛББ-Троян― ЕООД, град Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна наемна цена.

1. Заповед Качено на 28/01/2019г. 17:20
2. Обявление Качено на 28/01/2019г. 17:21
3. Тръжна документация Качено на 28/01/2019г. 17:21