2019 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски павилион с обща площ от 24 кв.м., с идентификатор: 73198.501.257.10 по КККР на град Троян, находящ се в „СБАЛББ-Троян ЕООД, град Троян, за експлоатирането му като търговски обект

О Б Я В Я В А :
публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски
павилион с обща площ от 24 кв.м., с идентификатор: 73198.501.257.10 по КККР на
град Троян, находящ се в „СБАЛББ-Троян― ЕООД, град Троян, за експлоатирането
му като търговски обект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 69,12
(шестдесет и девет и 12 ст.) лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната
тръжна наемна цена.

1. Обявление Качено на 14/05/2019г. 20:02
2. Тръжна документация Качено на 14/05/2019г. 20:04
3. Образец 1 Качено на 14/05/2019г. 20:05
4. Образец 2 Качено на 14/05/2019г. 20:06
5. Образец 3 Качено на 14/05/2019г. 20:07