Година: 2019

октомври 9, 2019

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

 

Срок за изпълнение на проекта – до края на 2023 г.

Цел на проекта – да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки

Дейности – по проекта се изплащат:

 1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;
 2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Допустими целеви групи по проекта – специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:

 • се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) или
 • се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност.

ВАЖНО:

Всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта.

Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник и след промяна на вида на мястото им могат да кандидатстват по проекта.

В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

Специализантите по Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия за времето, през което не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Към момента е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти по проекта. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

За да кандидатства, всеки специализант (лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка) трябва да се регистрира като следва секцията „Форма за регистрация“ (в горния десен ъгъл) в интернет сайта на проекта. След попълване на формата за регистрация на посочената от специализанта електронна поща той ще получи съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща, на която ще бъдат изпратени инструкции. След потвърждение на електронната поща, за достъп до профила се използва формата за вход в системата. След потвърждаване на регистрацията, в Секция „Потребителски профил“ специализантът може да смени паролата си.

След регистрация в интернет сайта на проекта в Секция „Заявление“ специализантът следва да попълни изискуемите данни за профила си. В профила следва да се прикачат следните документи:

 1. подписано и сканирано Заявление за кандидатстване за финансиране на обучение на специализант по проекта – образецът на заявление е публикуван в Секция „Документи“, РазделДокументи за четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки);

2.1. за специализантите по реда на отменената Наредба № 34 – сканиран договор за обучение за придобиване на специалност на място, финансирано от друг източник;

2.2. за специализантите по реда на действащата Наредба № 1 – сканиран документ, въз основа на който се обучават за придобиване на специалност (трудов договор на длъжност за специализант, договор по чл. 234 от Кодекса на труда, заповед на ректор на висше училище или на министъра на отбраната/оправомощено от него длъжностно лице);

 1. сканиран трудов договор (или заповед за служебно правоотношение) – само при наличие на такъв.

След прикачване на посочените документи в профила, заявлението се изпраща с натискане на бутон „Изпрати Заявление“, а системата генерира автоматично входящ номер.

Първото класиране на кандидатите ще бъде обявено до 11.10.2019 г. на интернет страницата на проекта – www.specializanti-mh.info. Всяко следващо класиране ще бъде обявявано регулярно в зависимост от постъпилите заявления за кандидатстване на интернет страницата на проекта.

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта.

При необходимост от допълнителна информация за кандидатстване по проекта може да се обръщате към регионалната здравна инспекция. При нужда от съдействие за попълване на данните от профила или прикачване на необходимите документи в сайта на проекта може да се обръщате към г-жа Антоанета Димова – координатор на проекта, на тел. 02/93 01 266 или към г-жа Павлина Христова – финансист по проекта, на тел. 02/93 01 206.

 

 

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
септември 25, 2019

О Б Я В А

„СБАЛББ-Троян“ЕООД, обявява, следните свободна длъжности считано от 01.10.2019 г. за:
1. Лекар, специализант по „Пневмология и фтизатрия“ – Заемането на длъжността се заема след провеждане на конкурс по реда на КТ, във връзка с Наредба №1 МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
2. Лекар без специалност – длъжността се заема по документи и събеседване.

За повече информация:
На тел. 0670/ 6 49 85
Отдел „Човешки ресурси“

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
септември 10, 2019

О Б Я В А

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява седмица на „Отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза.

от 16.09.2019 г. до 20.09.2019 г.
от 8:30 ч. до 13:30 ч.

Прегледите ще се провеждат в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ на лечебното заведение!

За справки тел: 0670 6 27 01 /вътр.111 и 114/

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се повиши обществената информираност за заболяването“туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА ,д.м.
Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
юни 14, 2019
безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява
„Седмица на отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза,

от 24.06.2019 г. до 28.06.2019 г.
от 8:30 ч. до 13:30 ч.

Posted in Новини by admin
април 15, 2019

Проект “Доставка на медицинска апаратура, оборудване и стопански инвентар” на стойност 99 214 лв. 2010 г. Финансиран от Министерството на здравеопазването
Една от целите на този проект е подобряване качеството на медицинските услуги, чрез :

 • доставка на съвременна апаратура за диагностика и лечение;
 • ново оборудване на приемните кабинети в отделенията ;
 • обзавеждане на секторите за болнично хранене.

Друга осъществена цел на проекта е гарантиране на сигурността и безопасността на пациенти и персонал чрез :

 • изграждане на система за видеонаблюдение в стаите за интензивно лечение ;
 • система за пожарооповестяване;
 • система за контрол на достъпа и наблюдение на входове на сградите в лечебното заведение;

 

Posted in Проекти by admin
април 15, 2019

Проект ”Изграждане на достъпна и безопасна болнична среда” на стойност 115 900 лв. от 2009 г. Финансиран от Министерството на здравеопазването


С изграждането на новия входен участък, паркинг, естакади, монтирането на платформа за инвалиди и ремонтни дейности във фтизиатричното отделение.

Постигнахме успешно целта на проекта – подобряване на достъпа до лечебното заведение , корекция на архитектурните прегради за хора с увреждания и създаване на оптимален топлинен комфорт за пациентите.

 

Posted in Проекти by admin
април 2, 2019
Медицина и живопис – две изкуства срещу болката!

Медицина и живопис – две изкуства срещу болката!

Василена, Виктория, Марина, Нора и Тамара – пет изключителни момичета, седем години упорита работа в четири различни художествени проекти в СУ „Васил Левски‘, една преподавателка – Ели Мичева и една цел – да се учат да създават и даряват красота.

Posted in Новини by admin
април 2, 2019
“ Грижата за гората – грижа за здравето на белите ни дробове”

Инициативата е идея на Белодробна болница – Троян.

Държавните горски стопанства в с. Черни Осъм и гр. Троян дариха за парка на лечебното заведение 30 дръвчета – ела, бор, смърч, туя, явор и бреза, с което стартираха събитията по повод 85 годишнината от учредяването на първия празник на залесяването и традиционната Седмица на гората.

Posted in Новини by admin
март 13, 2019
безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза

БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ
ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява седмица на „Отворените врати”
за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза,
от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г.
от 8:30 ч. до 13:30 ч.

Posted in Новини by admin
февруари 26, 2019
СБАЛББ- Троян ЕООД с успешно реализиран проект „Подобряване на енергийната ефективност и болничната среда в СБАЛББ –Троян“.

На 25.02.2019г. на официална церемония Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Троян под ръковдството на д-р Цветомила Дудевска, обяви успешното приключването на проект, финансиран от Министерство на здравеопазването на стойност 83 060 лв. 

Posted in Новини by admin