2020 Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2020г

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2020г.“, по 4 (четири) обособени позиции като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него нормативни актове.

  1. –> Изисквания, указания и документация – 2020 Публично състезание – Качено на 13/01/2020г. 18:20
  2.  –>  Протокол 1 – Качено на 17/02/2020г. 17:20
  3.  –> Съобщение чл.57, ал.3 от ППЗОП отваряне на цени  – Качено на 17/02/2020г. 19:22
  4.  –> Протокол 1 – Качено на 17/02/2020г. 19:24
  5.  –> Протокол 2 – Качено на 24/02/2020г. 22:15
  6.  –> Доклад за класиране – Качено на 24/02/2020г. 22:16
  7.  –> Решениe класиране – Качено на 24/02/2020г. 22:17
  8.  –> Договор сключен МТИ – Качено на 26/03/2020г. 18:42
  9.  –> Договор сключен ГЮС – Качено на 26/03/2020г. 18:45
Skip to content