2022 11 СБАЛББ-Троян ЕООД обявява конкурс за следните длъжности.

декември 20, 2022

2022 Ноември 16

СБАЛББ-Троян ЕООД обявява  конкурс за следните длъжности;

 • Началник „Фтизиатрично отделение”
 • Началник Отделение по „Образна диагностика“
 • Началник „Клинична лаборатория“
 • Началник „Микробиологична лаборатория“
 1. Изисквания към кандидатите:

1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатстват.

1.2.  Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар.

1.3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в отдел „Човешки ресурси“ .

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Защита на писмено разработен проект:

“Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.”

 • Събеседване с кандидата
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурса – по образец.
 • Автобиография – Европейски формат
 • Свидетелство за съдимост;
 • Копия от дипломи за завършено съответно образование и за специалност, заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата;
 • Писмен проект по посочената тема;

Документите за участие в конкурса се подават,  поставени в два непрозрачни запечатани плика:

 • Плик 1 – Заявление за участие в конкурса, автобиография, свидетелство за съдимост, копия от дипломи за завършено съответно образование и специалност.
 • Плик 2 – Писмен проект по посочената тема.

Пликовете 1 и 2 следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

Документите се подават в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса /до 16.12.2022 г. включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД 

 

Конкурсът ще се проведе на  19.12.2022 г. от 09:30 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
Skip to content