Информация за предоставените административни услуги във връзка с извършени медицински услуги в „СБАЛББ-Троян“

Информация за предоставените административни услуги във връзка с извършени медицински услуги в „СБАЛББ-Троян“
Наименование на услугатаСрок за издаванеТаксаНеобходими документи
1Издаване на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведениеПри изписване на пациента Безплатно Документ за самоличност
2Издаване на етапна епикриза В деня на превеждане на пациента или в деня на подаденото заявление.Безплатно Документ за самоличност
3Издаване на писмено съобщение за смърт До 24 часаБезплатно Документ за самоличност и декларация за родство с починалия
4Издаване на болничен лист от лекуващия лекар и ЛКК в „СБАЛББ-Троян“ ЕООДВ деня на изписване Безплатно Документ за самоличност
5Издаване на дубликат на болничен лист До 3 дни след подадено писмено искане Безплатно Заявление и документ за самоличност
6Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведениеДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразпис Заявление и документ за самоличност
7Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведениеДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
8Издаване на медицинско удостоверение за болничен престойДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
9Издаване на медицинско удостоверение, че не се води на отчетДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
10Издаване на копие на епикриза До 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
11Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен носител – на брой диск До 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
12Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитие/До 30 дни след подадено заявлениеСъгласно ценоразписа на болницата Заявление свободен текст и легитимиране със служебен документ/карта
13Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитиеДо 30 дни след подадено заявление Съгласно ценоразписа на болницата Заявление свободен текст и легитимиране със служебен документ/карта
14Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително и копия от медицинските му документиДо 30 дни след подадено заявление Съгласно ценоразписа на болницата Заявление свободен текст и документ за самоличност
15Запознаване на наследниците по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи До 30 дни след подадено заявление от страна на наследницитеСъгласно ценоразписа на болницата за копията на документитеЗаявление свободен текст за исканата писмена информация и документ за наследници
Skip to content