СБАЛББ- Троян ЕООД с успешно реализиран проект „Подобряване на енергийната ефективност и болничната среда в СБАЛББ –Троян“

февруари 26, 2019
СБАЛББ- Троян ЕООД с успешно реализиран проект „Подобряване на енергийната ефективност и болничната среда в СБАЛББ –Троян“.

На 25.02.2019г. на официална церемония Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Троян под ръковдството на д-р Цветомила Дудевска, обяви успешното приключването на проект, финансиран от Министерство на здравеопазването на стойност 83 060 лв. 

 
Проектът включва:
  • Поставяне на три целогодишни слънчеви системи за топла вода, 
  • Реконструкция на осем болнични стаи с обособяване на самостоятелни санитарни възли. 

Двете части на проекта са взаимно свързани и водят до постигането на две глобални, както за лечебното заведение, така и за здравеопазването ни цели

  • Подобряване качеството на лечебно-диагностичната дейност и грижите за болните чрез осигуряване на адекватна и модерна болнична среда  
  • Ефективно и ефикасно разходване на финансовите ресурси

Директорът на лечебното заведение д-р Цветомила Дудевска, благодари на правителството и Министерство на здравеопазването за доверието и финансирането на проекта. 

Д-р Дудевска поясни, че две от болничните стаи са разположени във Фтизиатрично отделение и ще бъдат стаи-изолатори за пациенти с туберкулоза, а останалите шест болнични стаи, в които са обособени санитарни възли, са разположени в двете сгради на Пневмологично отделение. 

Така се изпълнява изискването на Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения за брой на изолационни стаи на базата на резултати от оценката на риска в съответната ситуация.

Д-р Дудевска акцентира, че през последните две години единствената препоръка, която са давали анкетираните пациенти на специализираната белодробна болница е да има стаи със самостоятелен санитарен възел и се изпълнява с направената инвестиция. 

Другата глобална цел на проекта, отбеляза е енергийна ефективност чрез средногодишно спестяване на 50% от необходимата енергия за подгряване на битова вода за нуждите на пациентите и персонала на лечебното заведение.

белодробна болница проект ефективност

 
 
 
Ще се използва възобновяем източник на енергия – слънчева енергия, което е в унисон с Европейската политика за промяна на климата, при която се стимулира използването на възобновяеми източници на енергия с поставените три целогодишни слънчеви системи – по една на всека от сградите на стационарния блок, поясни още тя.

Д-р Дудевска акцентира, че слънчевите системи за топла вода и реконструираните болнични стаи в болницата ще се ползват от пациентите, които годишно са около 2800 (в т.ч. болни с туберкулоза във Фтизиатрично отделение и болни с неспецифични белодробни заболявания в двете сгради на Пневмологично отделение). 
 
 

Формираният в лечебното заведение работен екип са под координацията и ръководството на д-р Дудевска изготвя и оптимизира професионално проекта след задълбочен маркетингов и финансов анализ.

Персоналът на лечебното заведение е 60 души. 

Инвестицията в размер на 83 060 лв. и е одобрена за финансиране от капиталовата програма на Министерство на Здравеопазването.
През м. септември 2018 г. е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП. Избрани са двама изпълнители „Перфект строй” ЕООД и „АС Гарант“, с които се сключени договори. През м. декември 2018 година са приключени дейностите по проекта.

Постигнати са всички заложени цели на проекта

  • Подобрена е инфраструктурата – болничната среда на лечебното заведение;
  • Повишена е удовлетвореността на пациентите;
  • Повишена е икономическата ефективност;
  • Подобрена е енергийната ефективност;
  • Подобрено е качеството на здравните грижи;
  • Подобрена е конкурентоспособността на дружеството;
 

belodrobna bolnica troyan proekt2019 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Официални гости на церемонията в лечебното заведение бяха зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, народният представител Иван Миховски, зам.-областният управител Бойко Пъдарски, кметът на град Троян Донка Михайлова, председателят на общинския съвет Петко Пенков, проф.Веселин Целков, Директорът на РЗИ – Ловеч д-р Анета Винева, представители на институции и редица изявени личности.
Екипът на „ СБАЛББ – Троян” благодари на Министерство на здравеопазването за одобрението на проекта и финансовата подкрепа
Posted in Новини by admin