Информация за пациентите на “СБАЛББ-Троян” ЕООД на основание чл.64 от Закона за Здравето

Уважаеми пациенти,

Считано от 01.01.2021 г. и съгласно допълнително споразумение №22/23.02.2021 към  договор №111001/25.02.2020 г. с НЗОК  СБАЛББ-Троян” ЕООД ще осъществява болнична дейност по клинични пътеки и амбулаторни процедури, които се заплащат от НЗОК, както следва :

1КП №38„Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация“ - блок 1.768,80 лв.
2КП №39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст“766,70 лв.
3КП №39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст и положителен резултат от PCR за COVID-19”1200,00 лв.
4КП №40.1 „Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп“ 688,60 лв
5КП №41.1 „Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система „506,00 лв
6КП №42.1 „Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система“1049,00 лв
7КП №45 „Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система“ 858,00 лв.
8Амбулаторна процедура №25 - Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия; 58,00 лв
9Амбулаторна процедура №99 „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека“
10КП № 999„Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“ 126,00 лв

При необходимост от болнично лечение на белодробно заболяване включено в посочените клинични пътеки, здравноосигурените лица се насочват за лечение в нашата болница с “Направление за хоспитализация – бланка МЗ/НЗОК № 7” и „Амбулаторен лист“ от общопрактикуващи лекари, от специалисти, от други болнични заведения или от Център за спешна медицинска помощ.

Пациентите могат и самостоятелно да се обърнат към приемните кабинети в нашата болница за преглед и ако се прецени, че е необходима хоспитализация/болнично лечение/, направление и амбулаторен лист ще бъдат издадени от лекарите в приемните кабинети на диагностично-консултативния блок на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД.

За да бъде приет пациент за болнично лечение по клинична пътека е необходимо да бъде с непрекъснати здравноосигурителни права и да има индикациите за съответното заболяване, за което болницата има сключен договор с НЗОК.

Ако пациентът е с прекъснати здравноосигурителни права, може да бъде приет за лечение по клинична пътека, ако в рамките на престоя си в лечебното заведение възстанови правата си при условията и по реда на Закона за здравно осигуряване.

При неизпълнение на това условие, пациентът заплаща лечението си по ценоразписа на болницата.

Не заплащат лечението си по клинични пътеки български граждани, които нямат доход и или лично имущество, което да им осигурява лично участие  в здравноосигурителния процес. На основание  Постановление №17 на Министерски съвет  с последна актуализация ДВ бр.2/07.01.2014 г. МТСП осигурява чрез бюджета си заплащането на стойността на оказаната болнична медицинска помощ.

Всички здравнонеосигурени лица и тези с прекъснати здравноосигурителни права заплащат по ценоразписа на болницата оказаната им медицинска помощ в болницата, с изключение на спешните случаи, тези с диагноза “Туберкулоза” и социално слаби лица извън обхвата на “СП” по специален ред определен от Министерски съвет. Здравнонеосигурените социално слаби лица при планова хоспитализация представят удостоверение от Дирекция “СП” за липса на каквато и да било движима и недвижима собственост, и попълват Декларация по образец., която се изпраща от лечебното заведение до РЗОК, заедно с останалата документация, касаеща хоспитализацията на лицето в ЛЗ.

Диагностиката, стационарното и амбулаторното лечение и проследяване на пациентите на „СБАЛББ-Троян“ с диагноза „Туберкулоза“ се заплаща от бюджета на МЗ по специална наредба, като пациентите се обслужват напълно безплатно.

Здравноосигурените лица заплащат потребителска такса за ден болнично лечение по клинични пътеки в размер на 5.80 лв.

Освободени от потребителска такса по чл. 37 ал.1 от 330 са здравноосигурените лица страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, с над 71% намалена работоспособност, отразени в списък, изложен в регистратурата на лечебното заведение, както и задържани под стража или лишени от свобода, социално слаби, получаващи помощи по Правилника за социално подпомагане, лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домовете за социални грижи и медицинските специалиста.

Уведомяваме Ви, че „СБАЛББ-Троян“ ЕООД е администратор на лични данни и обработва само законно предоставените ни лични данни, необходими за съхраняване на живота и здравето Ви.  

Ще попълните информирано съгласие, с което ще изразите Вашето съгласие за извършване на медицински процедури и обработка на лични данни. За стартиране на процеса по диагностика и лечение е необходимо да предоставите официален документ за самоличност (лична карта, който чрез четящо устройство ще бъде използван за обработка на личните Ви данни). Личните Ви данни се събират, обработват и съхраняват, съгласно нормативните изисквания, защитени са по съответния ред, а обработващите ги служители са задължени да спазват конфиденциалност по отношение на базата данни.

Уведомяваме Ви, че сградите на лечебното заведение са под денонощно видео наблюдение за движението на пациентите и служителите към подходите на всички сгради (без вътрешните помещения).  

За допълнителна информация можете да се обръщате към служителите на “Регистратура“,  лекарите в приемните кабинети или Управителя на болницата.