Прием на чуждестранни граждани в СБАЛББ – Троян

We speak English. Wir sprechen Deutsch. Мы говорим по русский.
Условия и ред за оказване и заплащане на медицинска помощ на чужденци в случаите, когато те не се ползват с правото на достъпна медицинска помощ като българските граждани.

1.Настоящите условия се прилагат за чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно или преминават транзитно през страната и в случаите, когато  е продължен срокът за краткосрочно пребиваване.

2.Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

3.Медицинската помощ, която им е оказана се заплаща по цени, определени в ценоразписа на лечебното заведение.

4.Настоящите условия и ред не се прилагат за: 

чужденци или за лица без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България.

  • за лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или предоставено право на убежище.
  • за чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина  и  за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.
  • за лица, които пребивават в Република България и за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността – наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание (обн., ОВ, L 149 от 1971 г. Специално българско издание от 2007 г.: гл. 05, т. 01, стр. 26 – 73) и Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета (обн., ОВ, L 74 от 1972 г. Специално българско издание от 2007 г.: гл. 05, т. 01, стр. 74 – 155).

5.Определените в т.4 лица получават необходимата медицинска помощ в нашата болница с правата на българските граждани.

6.Допълнително поисканите услуги, извън оказваната медицинска помощ, както и разходите за престой в лечебното заведение на допуснатите придружители на чужденци се заплащат по цени, определени в ценоразписа.

7.Медицинската помощ на чужденци от страни, с които Република България има сключени спогодби или договори за сътрудничество в областта на здравеопазването, се оказва по реда на тези спогодби. Министерството на здравеопазването обявява на интернет страницата си списък на действащите международни актове за сътрудничество в областта на здравеопазването между Република България и други страни.

8.Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в страната или преминават транзитно през нея, когато влизат в Република България или преминават транзитно през нея, трябва да притежават медицинска застраховка или здравна осигуровка.

9.Лечението на членовете на дипломатическите, консулските и другите постоянни представителства на чуждите страни у нас и акредитираните към Министерството на външните работи на Република България постоянни представители и експерти на международни организации, на техните сътрудници и технически персонал и на членовете на семействата им се извършва съгласно сключените спогодби и договори.

10.В случаите, когато няма сключени спогодби и договори или в тях не се уреждат условията за получаване на медицинска помощ, чуждите граждани заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по ценоразписа на болницата.

11.Лекарите от Белодробна болница – Троян, приели чужденци за диагностика и лечение  разясняват информацията за настоящите условия и уведомяват за медицинската помощ, която ще  бъде оказана, както и за периода на лечение.

12.При постъпване в лечебното заведение  се изготвя предварителна сметка за стойността на лечението. Окончателната сметка за оказаната медицинска помощ се изготвя след приключване на лечението. В този случай се издава фактура за цялата стойност на лечението в три екземпляра – за болния, за касата и за счетоводството на лечебното заведение. 

13.Извънболничните медицински услуги /медико-диагностични, образни, функционални изследвания, прегледи и амбулаторно лечение/ се извършват след предварителното им заплащане в касата на лечебното заведение, съгласно ценоразписа,  за което се издава фактура в три екземпляра – за болния, за касата и за счетоводството на лечебното заведение.

14.Когато чуждите граждани са избрали медицински услуги, предоставяни от нашата болница, свързани с профилактика, те заявяват това писмено в бланка на лечебното заведение, която получават от регистратурата на болницата и заплащат предварително определената в ценоразписа цена.

15.При изписване  на чужденец, бил на стационарно лечение в нашата болница  или след оказване на извънболничната медицинска помощ, за които е заплатено, се издава медицинско свидетелство, което съдържа:

  •  изходящ номер и дата на издаване;
  • имената на лицето, възраст, от коя страна е, постоянен адрес и адрес на пребиваване в Република България;
  • дата на постъпване, дата на изписване, обективното състояние, резултатите от направените параклинични изследвания, диагноза и проведено лечение;
  • името на лекуващия или извършилия прегледа лекар.

Медицинското свидетелство се подписва от управителя на лечебното заведение, началника на отделението и от лекуващия или извършилия прегледа лекар, като се вписват имената им и се подпечатва с печата на заведението. 

Медицинското свидетелство се издава на български език на официална бланка на болницата.

16.Рентгенографиите и описанието им се предават на чужденците, заплатили лечението си, срещу подпис, като копие от описанието се съхранява в лечебното заведение.

17.Нашето лечебно заведение извършва възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статус.

18.Чужденците, които не притежават медицинска застраховка, заплащат стойността на оказаната им спешна медицинска помощ по цени, определени в ценоразписа.

19.За оказана спешна медицинска помощ на застрахованите чужденци  нашето лечебно заведение незабавно уведомява застрахователната организация, която е извършила застраховането на чужденеца или извършва посредническа дейност за такъв вид плащания. В уведомлението се посочват името на лицето, диагнозата, тежестта на заболяването и стойността на лечението в левове.

Чужденците могат да бъдат обслужени на английски език, немски език и руски език.

Ц Е Н О Р А З П И С за оказване на медицинска дейност по избор на чужденци в „СБАЛББ-ТРОЯН”ЕООД /В сила от 08.07.2019 година/
1.Прегледи
1.1Преглед от лекар
15.00 лв.
1.2Преглед от лекар – специалист25.00 лв.
1.3Вторичен преглед10.00 лв.
2.Манипулации
2.1Проба на Манту
10.00 лв.
2.2Подкожна инжекция/ с медикамент на пациента/3.00 лв.
2.3Мускулна инжекция/ с медикамент на пациента/4.00 лв.
2.4Венозна инжекция/ с медикамент на пациента/6.00 лв.
2.5Венозна инфузия/ с медикамент на пациента/10.00 лв.
2.6Поставяне на абокат5.00 лв.
2.7Плеврална пункция100.00 лв.
2.8Измерване на артериално налягане3.00 лв.
2.9Електрокардиограма с разчет10.00 лв.
2.10Спирометрия – запис10.00 лв.
2.11Инхалация на медикамент4.00 лв.
2.12Фибробронхоскопия280.00 лв.
3.Рентгенови изследвания
3.1Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб - без разчитане15.00 лв.
3.2Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб - с разчитане20.00 лв.
3.3Томография на гръден кош и бял дроб - с разчитане
30.00 лв.
3.4Рентгенова скопия на бял дроб10.00 лв.
3.5Рентгенова графия на крайник - без разчитане15.00 лв.
3.6Рентгенова графия на крайник - с разчитане
20.00 лв.
3.7Рентгенова графия на череп - без разчитане15.00 лв.
3.8Рентгенова графия на череп -с разчитане20.00 лв.
3.9Ехографска диагностика на коремни органи20.00 лв.
4.Клинико - лабораторни изследвания
4.1 Вземане на венозна кръв2.00 лв.
4.2
Кръвна картина /автоматично/ с 3- типно диференциално броене4.00 лв.
4.3СУЕ1.00 лв.
4.4Диференциално броене на левкоцити – микроскопски3.00 лв.
4.5Морфология на еритроцити – микроскопски2.00 лв.
4.6
Протромбиново време2.00 лв.
4.7Активирано парциално тромбопластиново време2.00 лв.
4.8Време на кървене1.00 лв.
4.9Време на съсирване1.00 лв.
4.10
Химично изследване на урина/комплексно/ за 10 параметъра2.00 лв.
4.11
Седимент – ориентировъчно изследване1.00 лв.
4.12
Глюкоза2.00 лв.
4.13Кръвнозахарен профил - 3 кратен4.50 лв.
4.14Урея2.00 лв.
4.15Креатинин2.00 лв.
4.16
Пикочна киселина2.00 лв.
4.17
Билирубин- общ2.00 лв.
4.18
Билирубин- директен2.00 лв.
4.19
Холестерол2.00 лв.
4.20Триглицериди2.00 лв.
4.21АСАТ2.00 лв.
4.22АЛАТ2.00 лв.
4.23ГГТ2.00 лв.
4.24Амилаза
2.00 лв.
4.25Алкална фосфатаза2.00 лв.
4.26Креатинкиназа2.50 лв.
4.27ЛДХ2.50 лв.
4.28Общ белтък2.00 лв.
4.29Албумин2.00 лв.
4.30Калий, натрий, хлориди/ комплексно/4.00 лв.
4.31Желязо2.00 лв.
4.32ЖСК2.50 лв.
4.33КГА10.00 лв.
4.34CRP5.00 лв.
5.Микробиологични изследвания
5.1Вземане на клиничен материал2.00 лв.
5.2Храчка, гърлени, носни и ушни секрети за неспецифична бактериална флора8.00 лв.
5.3Раневи секрети за неспецифична бактериална флора9.00 лв.
5.4Урина – урокултура и микробно число6.00 лв.
5.5Материал от гениталната система за неспецифична бактериална флора8.00 лв.
5.6Антибиограма с 6 антибиотични диска5.00 лв.
5.7Антибиограма с 12 антибиотични диска10.00лв.
5.8Клиничен материал / влагалищни секрети, храчка, секрети от устна кухина, език и др./ за микоза с точна идентификация на етиологичния агент8.00 лв.
5.9Микограма с 6 диска / изпитване на чувствителност към антимикотични препарати/6.00 лв.
5.10 Храчка за туберкулоза - директно микроскопско изследване 6.00 лв.
5.11Храчка за туберкулоза – културелно изследване14.00лв.
5.12Други клинични материали за туберкулоза - директно микроскопско изследване 8.00 лв.
5.13Други клинични материали за туберкулоза – културелно изследване16.00лв.
5.14Пакет ”Микробиологично изследване на влагалищен секрет” /микроскопски препарат, култури за неспецифична флора и микоза/14.00лв.
5.15
Пакет ”Микробиологично изследване на храчка” /микроскопски препарати по Грам и Цил Нилсен, , култури за неспецифична флора и туберкулоза/25.00лв.
5.16Бърз тест за грип от назален секрет15.00лв.
5.17Тест за изпитване на лекарствената чувствителност на туберкулозни бактерии50.00лв.
6. Административни услуги
6.1Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение5.00лв.
6.2Издаване на медицинско удостоверение за болничен престой5.00лв.
6.3Издаване на копие на епикриза5.00лв.
6.4Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитие10.00лв.
6.5Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитие50.00лв.
6.6Копирни услуги0.10лв.
6.7Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен носител – на брой диск 5.00лв.
7. Други за здравноосигурени по КП
7.1Леглоден за граждани на ЕС /здравнонеосигурени/ с диагнози по КП Цена на съответната КП
7.2Леглоден за граждани на ЕС с диагнози извън договорените КП50.00 лв.
7.3Леглоден за чуждестранни граждани на страни извън ЕС100.00 лв.
7.4Такса за избор на стая за 1 или 2-ма души/при възможност/Еднократно 10.00 лв.
7.5Такса придружител /без пациентът да се нуждае от допълнителни грижи/- на ден в стая за двама.20.00 лв.
7.6Леглоден за пациент по желание за белодробна профилактика20.00 лв.
7.7Диагностика на сънна апнея без апаратен тест50.00 лв.
7.8Тест на апарат за лечение на сънна апнея – на нощ25.00 лв.
7.9Санитарен транспорт по желание на пациента/заплаща се и в двете посоки/ - за километър2.00 лв.
7.10Самостоятелен сестрински пост на ден50.00 лв.
7.11За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /втори блок на ПО/20.00 лв.
7.12За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /втори блок на ПО/Общо 30.00лв.
/ 15.00лв. на пациент/
7.13За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /първи блок на ПО/10.00 лв.
7.14За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /първи блок на ПО/Общo 15.00 лв.
/ 7.50 лв. на пациент
7.15Леглоден за 24 часова грижа за възрастни и болни, включваща: медицинско наблюдение, санитарно обслужване, хранене и хигиенно обслужване35.00 лв.
7.16Допълнителен помощен персонал на ден20.00 лв.
7.17Меню за хранене по избор съобразно ценоразписа на фирмата доставчик
7.18Такса престой за изписан пациент/до следващия ден/5.00 лв
7.19Такса за ползване на телевизор / за целия престой – плаща се в края на престоя/
2.00 лв.
7.20Ползване на „Кислороден бар” – за 1 минута1.00 лв.
8. Избор на лекар/екип от медицински специалисти
8.1Избор на лекар100.00 лв.
8.2Избор на Екип 200.00 лв.
Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.