Първо посещение в болницата

Вие сте избрали за провеждане на лечение на белодробното Ви заболяване нашето лечебно заведение. Какво е необходимо да направите преди да постъпите при нас.

Посетете личния си лекар , за да прецени необходимо ли е стационарно лечение на страданието Ви .

При потвърждение на остро или хронично белодробно заболяване, което не се повлиява от амбулаторно лечение и то е включено в съответната Клинична пътека, за която нашата болница има сключен договор с НЗОК, той ще Ви издаде Направление за хоспитализация бланка №7 и Амбулаторен лист, които трябва да представите в

 Приемно – консултативния кабинет на нашата болница, където ще се извършат:

 1. диагностични и лечебни дейности от лекар – специалист, включително при спешни състояния;
 2. въз основа на преценка, основаваща се на оценка на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности, се пристъпва към:

  а) незабавен прием  в стационарно отделение или 

  б) планиране на датата на приема Ви чрез включването  в листа за планов прием в случаите, когато това не създава риск от влошаване на състоянието  и не нарушава качеството  на живот;

 3. попълва се необходимата медицинска документация;

/Ако е необходимо насочването Ви към друго лечебно заведение   и за липсата на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия ще бъдете информиран от специалиста, извършил прегледа, което се документира в листа за преглед , който ще Ви бъде предоставен. /

 

За лечение в “СБАЛББ-Троян”ЕООД се приемат:
 1. Задължително здравноосигурени лица –  при условие, че е спазен реда посочен в Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица за извънболнична и болнична помощ.
 2. Осигурени в доброволни здравноосигурителни фондове пациенти при условие, че съответното доброволно здравноосигурително дружество е в договорни отношения с болницата.
 3. Неосигурените пациенти или такива които не са спазили реда на Наредбата, при условие, че са попълнили писмена декларация за директно заплащане на оказаната им медицинска помощ – или са социално слаби извън закона за СП с попълване на съответните документи.
 4. Пациенти – чуждестранни граждани при гарантиран източник на заплащане.
 5. Здравнонеосигурени пациенти – в случай, че се касае за туберкулоза.
 6. Пациенти в спешно състояние без оглед на здравният им статус до стабилизирането им и насочване към специализирани структури за лечение
Ако не сте успели да се свържете с личния си лекар

можете да потърсите консултация и преценка за евентуалното Ви стационарно лечение като се обърнете сами към Приемно – консултативния кабинет на нашата болница , където – лекар – специалист въз основа на преценка, основаваща се на оценка на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности ще издаде Направление за хоспитализация бланка №7 и Амбулаторен лист, с които се пристъпва към:

а) незабавен прием  в стационарно отделение или 

б) планиране на датата на приема Ви чрез включването  в листа за планов прием в случаите, когато това не създава риск от влошаване на състоянието  и не нарушава качеството  на живот;

За спешните пациенти е организиран 24 - часов непрекъснат прием, чрез приемно-консултативния кабинет на Пневмологично отделение разположен в сградата на II- ри блок

Ежедневно се осигуряват условия и необходимият брой легла за прием на спешни пациенти с показания за лечение в лечебното заведение.

Екипът на кабинета осигурява денонощен непрекъснат прием на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, като осъществява:

 • спешна диагностика на пациентите, транспортирани от екипите за спешна медицинска помощ;
 • на самонасочили се пациенти до потвърждаване на спешното им състояние;
 • необходимите лечебни и реанимационни дейности на пациентите със спешни състояния до стабилизирането им, настаняването им в стационара или прехвърлянето им в друго болнично заведение;
 • предлагане на спешна хоспитализация в специализираните болнични отделения при състояние на пациента, налагащо продължаване на лечението.

Превеждането на спешен пациент в клиничните звена на друга болница се извършва само след диагностициране на заболяването или усложненията, довели до “спешност”, с изключение на случите, при които се налага незабавна оперативна интервенция или друг вид лечение. За тази цел се ползват и съответните консултанти по договор.

Лечебното заведение оказва спешна медицинска помощ в необходимия обем, независимо от гражданството, пола, религията, социалния и здравноосигурителен статус на спешния пациент.

При обективна невъзможност за осъществяване на необходимия обем дейности от нашето лечебно заведение пациентът се транспортира до лечебно заведение с ниво на компетентност, съответстващо на състоянието на пациента, и необходимите диагностично-лечебни дейности.

Ако желаете консултация за състоянието си с някой от специалистите на болницата и евентуално провеждане на диагностични изследвания и амбулаторно лечение, можете да уговорите ден и час за консултацията чрез посочените телефони или на електронния ни адрес

Ще бъдете приет в кабинет на Консултативно –диагностичния блок, където ще попълните документ за консултация или изследване , съгласно избора Ви и информирано съгласие.Лекарят, който сте избрали ще проведе необходимите диагностично- лечебни дейности, за които ще Ви бъде издаден Амбулаторен лист с вписани резултати и препоръки.

Ще получите оригинални документи от проведените Ви клинико-лабораторни и функционални изследвания, разчетка на образните изследвания заедно с магнитен носител. /За проведените по Ваше желание прегледи и изследвания се заплаща , съгласно ценоразписа на болницата./

 При установена при този преглед необходимост от стационарно лечение ще Ви бъде предложена хоспитализация. Ако бъдете хоспитализиран по клинична пътека, по която лечебното заведение има сключен договор с НЗОК и сте здравноосигурен или Ви е поставена диагноза „Туберкулоза”, чието лечение се финансира от МЗ , няма да заплащате проведените прегледи и изследвания .

 / Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента в консултативно-диагностичния блок/