Задължения на пациента

  • Да се грижи за собственото си здраве и да не застрашава здравето на другите
  • Да спазва установения в лечебното заведение и съответното отделение ред.
  • При хоспитализация да предава пари и ценности за съхранение при своите близки. Болницата не носи отговорност за изчезнали вещи и ценности на пациентите
  • Да не пуши в сградата на болницата.
  • Да не внася в болничната си стая алкохол, упойващи вещества, лични електроуреди, бързоразвалящи се храни и др.
  • Право на тайна и конфиденциалност Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси.
  • Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.
  • Да пази имуществото на болницата, като при установени щети се задължава да възстанови себестойността им.
  • Задълженията на пациенти под 18 години се поемат от техните родители, настойници или попечители, или лицата по чл. 162, ал.3 от ЗЗ.