2023 публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, ведно с прилежаща чакалня, с площ от 13,00 кв.м., находящ се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян

2023 Да се проведе публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на
медицински кабинет, ведно с прилежаща чакалня, с площ от 13,00 кв.м., находящ се в
административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.501.257.4 по
КККР на град Троян, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 72,92 лв.
(седемдесет и два лева и 92 ст.) с вкл ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната
тръжна месечна наемна цена.

1. РЕШЕНИЕ №111/06.10.2023 год. – Р Е Ш Е Н И Е Качено на 06/10/2023г. 22:43
2. Тръжни документи – Dokumentacia Качено на 06/10/2023г. 22:44