Политиката за оповестяване на информацията на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

sbalbb hover Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ:………. П……..
/Д-Р ЦВЕТОМИЛА ДУДЕВСКА д.м. /
/В сила от 01.01.2022 г./

Документ в pdf формат

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
НА „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Политиката за оповестяване на информацията на „СБАЛББ-Троян” ЕООД е разработена на основание чл.63, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.


1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Настоящата Политика определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване от „СБАЛББ-Троян” ЕООД в качеството му на търговско дружество, както и като част от публичните дружества в Република България;
 • Дружеството оповестява и осигурява лесен достъп до съществена информация, подлежаща на публично оповестяване по Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане, приет с ПМС №85 от 30 април 2020 г.;
 • Политиката за оповестяване е съобразена и се прилага в съответствие с действащите в Република България нормативни изисквания, включително Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за публичните предприятия, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Търговския закон и подзаконовите актове по прилагането им, Политика за защита на личните данни и със съотносимите вътрешни на дружеството документи и Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.


П. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ

2.1.Целта на настоящата Политика е да очертае рамката за предоставяне на информация към заинтересованите лица, с оглед осигуряване на възможност за вземане на обективни и информирани решения и оценки.

2.2При оповестяване на информация, дружеството се ръководи от принципите за:

 • Точност;
 • Достъпност;
 • Равнопоставеност;
 • Навременност;
 • Цялостност;
 • Регулярност.

2.3.„СБАЛББ-Троян” ЕООД оповестява съществена информация при спазване на принципа за равнопоставено третиране на адресатите.

2.4.В определени случаи, съгласно действащото законодателство или правилата, съгласно които оповестяването на определена информация не е позволено. Такива случаи са, ако:

 • това води до нарушаването на закон или друг нормативен акт; информацията е поверителна и/или се отнася за незавършени преговори;
 • информацията съдържа: служебна и/или търговска тайна

(конфиденциална информация)

 • това води до разкриване на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.


III.ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ

3.1.За целите на оповестяването на информация „СБАЛББ-Троян” ЕООД използва следните канали:

 • официалната интернет страница на лечебното заведение https://sbalbb-troyan.com/
 • Интернет страницата на МЗ;
 • Интернет страницата на АППК


IV. ИНФОРМАЦИЯ

4.1.Публичните предприятия изготвят тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади по Закона за публичните предприятия и ППЗПП и ги предоставят на органа, упражняващ правата на собственика и АППК.

4.2.Финансовите отчети съдържат най-малко счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, придружени с анализ на дейността.

4.3.Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица , възнаграждение на Управителя, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика.

4.4.Тримесечното отчитане включва оповестяване на:

 • междинни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти;
 • междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели.

4.5.Годишното отчитане включва оповестяване на:

 • годишни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти;
 • годишен доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и Търговския закон, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели;
 • доклад на регистрирания одитор;
 • оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица, възнаграждение на Управителя, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика;
 • аналитична отчетност на приходите и разходите на предприятието;
 • доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол, изготвени съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • друга изискуема информация.

4.6. Всяка друга информация, извън посочената в 4.1. се оповестява публично в случай, че не съдържа служебна и/или търговска тайна (поверителна информация), лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, след преценка на управителя на Дружеството.


V. СРОКОВЕ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
5.1.Дружеството оповестява на официалната интернет страница на Агенцията за публични предприятие, както следва:

 • Междинните финансови отчети и междинен анализ на дейността, в срок до един месец
 • Годишните финансови отчети, доклада за дейността и останалата изисквана информация, свързана с годишното отчитане, в срок до 25 април на следващата година;
 • Заверения годишен отчет до 30 юни на следващата година
 • Друга допълнителна информация се оповестява публично в регулативно изискуемите срокове.


VI. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

6.1.3а осигуряване на високо качество на информацията Дружеството спазва принципите и изискванията на Закона за счетоводство и приложимите счетоводни стандарти.

6.2.Оценката на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена с изискванията на нормативните актове, се извършва в следните стъпки:

 • Проверка за актуалност на нормативните актове;
 • Определяне на конкретните изисквания, отнасящи се до дейността на дружеството;
 • Оценяване на съответствието спрямо конкретните изисквания;
 • Определяне на мерки за постигане на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена с изискванията на нормативните актове.

6.3.Информацията публикувана на интернет страниците на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД се преглежда и актуализира постоянно.

6.4.Лице, отговорно за публикуването на информацията, която трябва да бъде оповестена е управителят на Дружеството.


VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. По смисъла на настоящата Политика:

Вътрешна информация – Точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с дружеството, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително.

Поверителна информация – Информация, при която са налице задължения към клиенти или други взаимоотношения с контрагенти, съгласно които дружеството трябва да запази поверителността на тази информация.

Съществена информация – Информация, чието пропускане или невярно представяне би могло да промени или да повлияе върху оценката или решението на даден ползвател, разчитащ на тази информация.

Търговска тайна – Информация, чието оповестяване би нарушило конкурентната позиция на дружеството. Тя може да обхваща сведения относно продукти или системи, чието споделяне с конкурентите би намалило стойността на инвестициите на дружеството в тях

Заинтересовани лица – Лица имащи интерес от икономическото развитие на дружеството като Принципала на дружеството, кредитори, клиенти, служители, обществеността и други.

7.2 Настоящата Политика се преразглежда веднъж годишно или по-често, ако обстоятелствата налагат това.

7.3 Настоящата Политика влиза в сила от дата на утвърждаването и от Управителя на дружеството.

Skip to content