Гнойни болести на белия дроб

Понятието гнойни болести на белия дроб обединява няколко болести, протичащи с тежко гнойно възпаление, които често пъти са краен стадий на една остро или хронично протекла инфекция.

Белодробният абсцес, некротизиращата пневмония и емпиема са различни изяви на един и същ патологичен процес.

Неговата начална фаза обикновено е пневмонията без екскавация. При липса на антибиотична терапия, или когато тя е неадекватна, болестта може да прогресира до белодробен абсцес или некротизираща пневмония с или без оформяне на емпием.

Докато тези случаи протичат остро, бронхиектазиите, друго гнойно-възпалително белодробно заболяване, имат хроничен ход водещ често пъти пациента до инвалидизация.

Белодробният абсцес се дефинира като ограничена колекция от гной в белия дроб, която води до формиране на кухина.

С въвеждането на антибиотичното лечение честотата му намалява значително. Въпреки това смъртността остава висока (15-20 %), особено при възрастни, увредени, недохранени и имунокомпрометирани пациенти9.

Плевралните изливи се групират в две категории –прости и усложнени. Случаите на усложнени плеврални изливи изискват дренаж на плевралната кухина.

Емпиемът, който е краен стадий в развитието на плевралните инфекции и се дефинира като наличие на гной в плевралната кухина, е разновидност на тази група.

Бронхиектазиите представляват локализирани невъзвратими разширения на бронхиалното дърво.

Въвлечените бронхи са разширени, възпалени и лесно колабиращи, което причинява бронхиална обструкция и влошен клирънс на секретите.

Клиничната картина се доминира от рецидивиращи, гнойни бактериални инфекции.

Една важна причина за развитие на заболяването е кистичната фиброза – вродена генетичнна аномалия, в резултат на която се синтезира белтък – трансмембранен регулатор, с нарушена функция, поради което се секретира бронхиален секрет със силно влошена реология.

За етиологията на гнойните болести на белия дроб, включително тази на плеврата, са от значение две особености:

 1. Липса на специфичен причинител;

2. Полимикробна бактериална флора. В инфекциозното гнойно огнище могат да се открият най-разнообразни аеробни микроорганизми:

Грам (-) бактерии, Грам (+) коки

– стрептококи, стафилококи, а също така факултативни аероби. Въпреки че значението им често не се отчита, главните етиологични причинители на гнойните белодробни заболявания са анаеробните бактерии аспирационни пневмонии и лоша зъбна хигиена.

Чести подлежащи болести са бронхогенен карцином, бронхиектазии, субфреничен абсцес или други интраабдоминални инфекции. Анаеробните бактерии са основните етиологични агенти на пневмониите, причинени от аспирация (80-90 %)3,4.

В абсцесните кухини честотата им също зависи от редица обстоятелства. Абсцесите с преобладаващи аеробни патогени, причиняващи по-голяма смъртност и имащи по-лоша прогноза, се развиват предимно при имунокомпрометирани болни, както и в случаите на вътреболнични инфекции. Анаеробни микроорганизми се изолират предимно при аспирации в извънболнични условия14.

 

Инфекциозните болести, дължащи се на анаеробни микроорганизми, обичайно се характеризират със сравнително постепенно начало, продължителна давност на симмптоматиката от няколко седмици, невисока температура, значителна загуба на тегло и анемия.

Тези симптоми не са характерни за другите бактериални инфекции и често пъти водят до объркване с бронхогенен карцином и туберкулоза.

Антибиотичната терапия, насочена срещу тях, е винаги емпирична, което налага доброто познаване на медикаментите с антианаеробна ефективност.

Долният респираторен тракт при непушачи е нормално стерилен. За разлика от тях пациентите с бронхиектазии са често колонизирани с патогенни бактерии. Кистичната

допълнение, B. cepacia притежава много ефикасна ефлуксна помпа за някои антибиотици.

Принципи на антибиотичната терапия на гнойните болести

Двата ключови подхода в лечението на гнойните болести са хирургичния (или нехирургичен) дренаж и антимикробната терапия. Те са тясно свързани и взаимозависими един от друг.

Неуспехът да се осъществи бързо необходима хирургична интервенция и евакуация на гнойните колекции води до неуспех на антибиотичното лечение8. Антибактериалната терапия от своя страна трябва да се води агресивно, като медикаментите се назначават в максимални дози, което налага венозното им приложение.

Фармакокинетичните свойства на антибиотиците са определящи за тяхната ефективност. Незадоволителните концентрации, които те постигат в гнойното огнище, както и специфичните им особености, водещи до тяхната инактивация, са основен лимитиращ момент пред антибактериалната терапия на гнойните заболявания.

Класически пример в това отношение е емпиемът. Счита се, че адекватни антибиотични нива в плевралната течност могат да се постигнат само в ранната ексудативна фаза, когато висцералната и париетална плеври са свободно подвижни и все още няма плеврални сраствания, оформящи гнойни локулации.

На този етап ексудатът е все още с нисък вискозитет и сравнително малък брой левкоцити. През следващата фаза, известна като фибропурулентна, се оформят плеврални задебелявания и адхезии. Плевралната течност става вискозна, броят на гранулоцитите значително се повишава, рН спада.

По този начин антибиотиците трябва да осъществяват своето действие в силно кисела среда, което значително влошава тяхната ефективност.

В хроничната фаза, когато плеврата е превърната във фиброзна тъкан и цялата течност е гнойна, много вискозна, с рН < 7.0, повечето антибиотици са неефективни. Освен това гнойното съдържимо забавя размножаването на бактериите, което допълнително затруднява действието на бактерицидните средства.

Този класически модел е напълно валиден и за останалите гнойни болести.

Проникването на антибактериалните медикаменти в абсцесната кухина или разширените, изпълнени с гной бронхи е силно затруднено, ефективни бактерицидни концентрации е почти невъзможно да се постигнат, а киселото съдържимо на инфекциозното огнище влошава действието на медикаментите.

Поради тези причини дренажът на гнойното сдържимо е не само задължителен, но и по-ефективният елемент от терапевтичната схема.

Описаната бактериологична характеристика на гнойните процеси до голяма степен определя вида и начина на провеждане на антимикробното лечение.

Поради разнообразната, най-често смесена микробна флора, то трябва да бъде максимално широкоспектърно, обикновено комбинирано. Започнато най-често емпирично, антибактериалното лечение трябва да се коригира според резултатите от микробиологичното изследване.

Доказването на етиологичните причинители е много важно. От полза е инхалаторното антибиотично лечение.