Вътрешни правила за подаване и обработване на жалби и сигнали за корупция „СБАЛББ-Троян” ЕООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тези правила се определят условията и  реда за :

 • приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на пациенти  и служители в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД
 • процедура за разглеждане на сигнали за корупция
 • процедурата за разглеждане на жалби на пациенти и служители
 • водене на регистър на сигналите за „дребна корупция“ и жалби

Чл.2. В изпълнение на разпоредбите на Секторния план в системата  на здравеопазването, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ и Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията на министерски съвет са предприети следните мерки:

 • Въвеждане на механизми за финансов контрол и отчетност- Система за финансово управление и контрол в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД
 • Прилагане на механизми за ефективно прилагане на Етичния кодекс за поведение на служителите от лечебното заведение
 • Спазване на Хартата за правата на пациента
 • Утвърдени са вътрешни правила за управление на човешките ресурси в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД,
 • Взаимоотношенията на служителите с пациентите са уредени в Правилник за вътрешния ред на лечебното заведение и отделните му структури.

Чл.3./1/  Ръководството на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД  е осигурило следните канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:

 •  по пощата на адрес: гр.Троян, ул. „Васил Левски“ №253;
 • в деловодството на лечебното заведение;
 • в специално поставена кутия за сигнали и жалби на граждани в сградата лечебното заведение;
 • сигнали за корупция и жалби на граждани могат да се подават и на е.mail: pulmohosptrojan@yahoo.com
 • Сигнали могат да се изпращат и на същия  имейл чрез сайта на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД –www.sbalbb-troyan.com,
 • /2/. Всички жалби и сигнали, получени в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД  по каналите за достъп се регистрират от служителя в деловодната система и се вписват в специален регистър –Приложение №1 от настоящите правила.
ІІ. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ПАЦИЕНТИ

Чл.4./1/. Комисията по Етика, назначена със заповед на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД  два пъти месечно /всеки втори и последен понеделник от месеца/ отваря кутията за сигнали, съставя протокол за постъпилите сигнали и жалби и ги предава в деловодството за регистрация.

/2/. Всички постъпили сигнали за корупция и жалби на пациенти по различните канали за достъп и регистрирани в деловодството и вписани в специален регистър –Приложение №1 от настоящите правила  се докладват на Управителя.

/3/. Служителите от състава на комисията по етика по ал.1 и служителя в деловодството подписват декларации за конфиденциалност –Приложение №2 от настоящите правила, с която се задължават да не разгласяват и да не се възползват за свое или чуждо облагодетелстване от информацията, която им е станала известна при изпълнение на служебните им задължения, свързани с регистрирането и разглеждането на постъпилите сигнали за корупция и жалби на граждани.

Чл.5. /1/. Управителят разглежда постъпилите сигнали за корупция и жалби на пациентите и определя дали това е от компетентността на лечебното заведение.

/2/. Ако бъде констатирано, че отправеният сигнал или жалба не са от компетентността на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен до компетентния орган и лечебното заведение писмено уведомява подателя за това.

/3/. Когато сигналът или жалбата не са от компетентността на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, управителят с резолюция възлага писмен отговор на юрист.

/4/. Не се предприемат действия по анонимни сигнали или жалби, както и за нарушения за които давностният срок е изтекъл.

ІІІ. ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Чл.6./1/. Процедурата по разглеждането на сигнала за корупция започва с резолюцията на Управителя на лечебното заведение за изпращането му до комисията по етика  за разглеждане на сигнала.

/2/.   В състава на комисията може да  участва и юриста а лечебното заведение

Чл.7./1/. Членовете на комисията подписват декларации за конфиденциалност, приложение №2 към настоящите правила, с която се задължават да не разгласяват и да не се възползват за свое или чуждо облагодетелстване от информацията, която им е станала известна при разглеждането на всеки конкретен случай. Подписаните декларации от членовете на комисията са неразделна част от образуваната преписка.

/2/. Комисията събира, анализира и обобщава получената информация, както и всички представени  и събрани доказателства /вкл. и писмени обяснения от служителя/ за изясняване на обстоятелствата по сигнала. След събиране и анализиране на всички доказателства проверката приключва в тридневен срок от постъпването на сигнала, за което се съставя констативен протокол и се окомплектова образуваната преписка. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

/3/. Комисията изготвя доклад за извършената проверка по сигнала и заедно с образуваната преписка се предават на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД.

Чл.8./1/ . Управителят в седемдневен срок от датата на предаване на доклада на комисията се произнася с мотивирана заповед.

/2/. Документите по преписките за разглеждане на сигнали се архивират в архива на лечебното заведен.

ІV. ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛ

Чл.9./1/. Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това.

/2/. Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала са длъжни да:

 • не разкриват самоличността на лицето подало сигнала;
 • не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
 • опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.
V.ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ НА ПАЦИЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

Чл.10./1/. Процедурата за разглеждане на жалби на пациенти и служители започва с регистрацията в деловодството на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД и поставянето на резолюция от управителя, с която се възлага проверка на изнесеното в жалбата.

/2/. Служителят или служителите, на които е възложена проверката по жалбата проверяват всички налични документи и обстоятелства, могат да изискват и допълнителни такива и както и становища от общинските служби по земеделие.

/3/. Събраните по жалбата доказателства и документи се предават на юрист за изготвяне на отговор и становище.

/4/. Готовият отговор подписан от юриста и съгласуван с  началника на отделението се предава на управителя на лечебното заведение за одобрение и подпис.

/5/. Отговор по постъпилите жалби се връща в едномесечен срок от подаването им. При невъзможност за набавяне на необходимите документи и доказателства по жалбата, този срок може да бъде удължен.

/6/. Готовият отговор се изпраща до жалбоподателят по пощата с обратна разписка или се предава лично срещу подпис.

/7/. Всички документи събрани по жалбата се прилагат в образуваната преписка  и се съхраняват в деловодството. След изтичане на съответния срок се архивират в архива на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД.

 

VІ. РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ

Чл.11./1/. Постъпилите сигнали за корупция и жалби на пациенти и служители в «СБАЛББ-Троян» ЕООД се регистрират от служителя на длъжност «Човешки ресурси» на лечебното заведение

/2/. Регистрираните и образуваните преписки се завеждат от служителя в регистър – приложение №1 към настоящите правила.

/3/. Всяко тримесечие служителят представя на Управителя отчет за постъпилите сигнали за корупция и жалби на пациенти и служители.

VІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Под жалби на пациенти и служители, постъпили по общия ред се има предвид тези, които се отнасят до организацията, функциите и административната дейност на «СБАЛББ-Троян» ЕООД, поведението на служителите и изпълнението на служебните им задължения.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези правила се приемат на основание  Секторния план в системата  на здравеопазването и Стратегията за прозрачно управление и превенция и противодействие на корупцията.

§3. Контролът по изпълнението на тези правила се възлага на н-к АФСБ на «СБАЛББ-Троян» ЕООД

§4. Настоящите правила и приложенията към тях са утвърдени със Заповед №142/30.10.2015 г. на Управителя на «СБАЛББ-Троян» ЕООД и влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

§5. Настоящите правила могат да бъдат променяни, допълвани и актуализирани по реда на тяхното приемане.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
 •  Регистър за  сигнали за коррупция и жалби на пациенти и служители.
 • Декларация за конфиденциалност.

   

 Приложение №1

Регистър за сигнали за корупция и жалби на пациенти и служители на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

 

по ред

Входящ №

Дата на регистрация

Име,адрес и телефон на подателя

Резюме на жалбата или сигнала

Краен срок за отговор

Отговор Изх.№ и дата

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  Приложение №2

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният:…………………………………………………………………………

ЕГН…………………….л.к.№……………………….изд.на……………от…………….

На длъжност……………………………………………………………………………….

 

Декларирам,че:

Няма да разгласявам сведения и факти, които са ми представени като информация и свързани с възложената ми дейност, като служител в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД  във връзка с приемане и разглеждане на сигнали за корупция и жалби на пациенти и служители и за защита на лица подали сигнал за корупция.

Няма да използвам станалите ми известни сведения и факти за никаква друга цел.

Съгласен/а съм да пазя отговорно и поверително всяка информация или документ, да не разгласявам и да не допускам разгласяването, да не се възползвам за свое или за чуждо облагодетелстване от горните сведения, факти и информация, която ми е станала известна при осъществяване на служебните ми задължения.

Съгласен/а съм да не задържам и копирам предоставената ми писмена информация  или такава на електронен носител.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от наказателния кодекс.

 

Дата:…………..20…. г.                                                                   

                                                                         ДЕКЛАРАТОР: