Реализирани проекти в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

ПРОЕКТ 2018 Г. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И БОЛНИЧНАТА СРЕДА В „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ –ТРОЯН“

Проектът е финансиран от Министерството на здравеопазването и включва: Поставяне на 3 (три) броя целогодишни слънчеви системи за топла вода. 

Реконструкция на 8 (осем) болнични стаи  с обособяване на самостоятелни санитарни възли.

Обща стойност на проекта 83 060 лв.

Цели на проекта

 1. Подобряване качеството на лечебно-диагностичната дейност и грижите за болните чрез осигуряване на адекватна и модерна болнична среда. Ефективно и ефикасно разходване на финансовите ресурси. 
 2. Подобряване на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяем източник – слънце за подгряване на битова вода за нуждите на пациентите и персонала на лечебното заведение.  

Проекта е реализиран успешно през м. декември 2018 г.

Реконструирани са 8 (осем) болнични стаи, чрез ситуирането в тях на самостоятелни санитарни възли, поставени са  3 (три) броя целогодишни слънчеви системи – по една на всека от сградите на стационарния блок за подгряване на битова вода за пациенти и персонал.

С реализирането на проекта е подобрена е инфраструктурата на лечебното заведение – болничната среда, при която се реализират грижите за пациентите. 

Повишена е:

 1.  удовлетвореността на пациентите и персонала – удовлетворява се желанието на пациентите, отразено в анкетите;
 2. икономическата ефективност-чрез реализирането на проекта се очаква да се спестява средногодишно до 50% от необходимата енергия за подгряване на битова вода за нуждите на пациентите и персонала на лечебното заведение 
 3. енергийната ефективност – ще се използва възобновяем източник на енергия – слънчева енергия, което е в унисон с Европейската политика за промяна на климата, при която се стимулира използването на възобновяеми източници на енергия.
 4. конкурентоспособността на лечебното заведение – чрез намаляване на разходите, привличане на пациенти с подобрената болнична среда.

proekt 2018 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2017

І. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИТЕ НА ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ –I и  II БЛОК – В „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД

IІ. РАЗШИРЕНИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БОЛНИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (БИС) В „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ХАРДУЕР, СОФТУЕР И КОМПОНЕНТИ;

Проекта е финансиран от Министерството на здравеопазването и включва : ремонт  на покривите  на сградите на Пневмологично отделение I и II блок и разширението и надграждане  на съществуваща болнична информационна система (БИС) 

Стойност  на проекта  86 800 лв.

Цел на проекта

 1. ОСНОВНИЯТ  РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ  НА СГРАДИТЕ НА ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ I и II БЛОК ( 2 сгради  ) В „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД има за цел  да осигури оптимални условия за предоставяне на медицински услуги на хоспитализираните пациенти в двете отделения, да съхрани и укрепи  сградния фонд на лечебното заведение, да отстрани последиците от неблагоприятните природни явления от предходната година.
 2. РАЗШИРЕНИЕТО  И НАДГРАЖДАНЕТО  НА СЪЩЕСТВУВАЩА БОЛНИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (БИС) В „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД  има за цел да изгради напълно капацитет за включване  на лечебното заведение в Националната здравно-информационна система, с което се поставят основите E-здравеопазване в България. Реализирането на този проект ще улесни процеса на вземане на клинични, организационни, финансови и управленски решения, ще позволи обмен на информация и анализ на процесите в реално време, ще повиши прозрачността в дейността на болницата. Предвиденото по проекта  включване към съществуващата БИС на допълнителни приложни програмни продукти за отделение по „Образна диагностика“ „Клинична лаборатория“ „Микробиологична лаборатория“ и „Белодробна функционална лаборатория“ със съответстващите модули за стационарните отделения ще финализира процеса на автоматизирано анализиране и управление на всички дейности в лечебното заведение. Доставката на работни станции, компютри и компоненти е необходимо изискване, като хардуерна платформа и системен софтуер за осъвременяването и пълното изграждане на БИС и ще подмени част от тотално амортизирания хардуер както и наличния сървър с  изчерпан капацитет.

Проекта е  финализиран през м. юли 2017 г., 

С реализацията на строително ремонтните дейности по покривите на двете сгради на Пневмологично отделението са отстранени последиците от неблагоприятните природни явления през изминалите години  и са осигурени оптимални условия за предоставяне на медицински услуги на хоспитализираните пациенти.

 Голяма част от наличните компютри в лечебното заведени са подменени с нови а с въвеждането на нови  приложни програмни продукти за всички дейности в лечебното заведение позволява пълен контрол на дейността и съответно точното планиране, ефикасно и ефективно функциониране на болницата и най-важното –  освобождава повече време за грижи за нашите пациенти. 

proekt 2107 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Проект 2014 г. Реализиран проект за осъществяване на мерки за енергийна ефективност за четирите основни  сгради в „СБАЛББ-Троян”.

Финансиран е от Международен Фонд Козлодуй /МФК / на стойност 605 808 лв., по Мярка 4 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за сгради -държавна собственост” , включващ:

 • Топлоизолиране – саниране на сгради;
 • Топлоизолиране – саниране на подпокривно пространство.;
 • Подмяна на отоплителната система.  

 

Проект 2014 г.Доставка на  система за компютърна дигитална радиология за отделение по „Образна диагностика“ в „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД.

Обособяване на изолационна структура  за пациенти с туберкулоза и бацилоотделяне чрез ремонт и реконструкция на помещения във Фтизиатрично отделение на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД на стойност  98 728,38 лв. със средства на МЗ.

 

Проект 2013 г. Проект за  „Изграждане на газово стопанство в „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян” ЕООД,  с финансова подкрепа от МЗ и собствени средства на болницата на обща стойност 69 348 ,00 лв. 
Проект 2011 г. Инвестиционен проект „ Доставка на високотехнологична апаратура и реновиране на сграден фонд“ с финансова подкрепа от МЗ и  собствени средства на болницата на обща стойност 100 000 лв.  
Проект 2009 г.
 1.  „Изграждане на достъпна и безопасна болнична среда” на стойност 115 900 лв.- финансиран от МЗ.
 2. „Доставка на медицинско оборудване и стопански инвентар” на стойност 99 214лв. финансиран от МЗ. 
Проект 2006 г.

Доставка на медицинска апаратура, оборудване и ремонт на кабинети на обща стойност  22 000 щ.долара., осигурени от Правителството на Япония.

През 2003 , 2004, 2005 , 2006 , 2007 ,2011 ,2011, 2012, 2013 г.,2014 г.–  проекти за доставка на медицинска апаратура, оборудване и ремонти на обща стойност 54 000лв.,осигурени от Община Остермундиген -Швейцария.