Ценоразпис

ценоразпис белодробна болница

 1. Прегледи
 
1.1Преглед от лекар15.00 лв
1.2Преглед от лекар – специалист 25.00 лв
1.3Вторичен преглед10.00 лв.
 2. Манипулации 
2.1Проба на Манту10.00 лв.
2.2Подкожна инжекция/ с медикамент на пациента/3.00 лв.
2.3 Мускулна инжекция/ с медикамент на пациента/4.00 лв.
2.4Венозна инжекция/ с медикамент на пациента/6.00 лв.
2.5 Венозна инфузия/ с медикамент на пациента/
10.00 лв.
2.6Поставяне на абокат5.00 лв.
2.7Плеврална пункция100.00 лв.
2.8Измерване на артериално налягане3.00 лв
2.9Електрокардиограма с разчет10.00 лв.
2.10Спирометрия – запис10.00 лв.
2.11Инхалация на медикамент4.00 лв.
2.12Фибробронхоскопия280.00 лв
 3. Рентгенови изследвания 
3.1Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб - без разчитане15.00 лв.
3.2Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб - с разчитане20.00 лв.
3.3Томография на гръден кош и бял дроб - с разчитане30.00 лв.
3.4Рентгенова скопия на бял дроб10.00 лв.
3.5Рентгенова графия на крайник - без разчитане15.00 лв.
3.6Рентгенова графия на крайник - с разчитане20.00 лв.
3.7Рентгенова графия на череп - без разчитане15.00 лв.
3.8Рентгенова графия на череп -с разчитане20.00 лв.
3.9Ехографска диагностика на коремни органи20.00 лв.
 4. Клинико - лабораторни изследвания 
4.1Вземане на венозна кръв2.00 лв.
4.2Кръвна картина /автоматично/ с 3- типно диференциално броене 4 лв.4.00 лв.
4.3СУЕ1.00 лв.
4.4Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 3.00 лв.
4.5 Морфология на еритроцити – микроскопски 2.00 лв.
4.6Протромбиново време 2.00 лв.
4.74.7 Активирано парциално тромбопластиново време2.00 лв.
4.8 Време на кървене 1.00 лв.
4.9Време на съсирване1.00 лв.
4.10Химично изследване на урина/комплексно/ за 10 параметъра2.00 лв.
4.11Седимент – ориентировъчно изследване1.00 лв.
4.12 Глюкоза2.00 лв.
4.13Кръвнозахарен профил - 3 кратен4.50 лв.
4.14Урея2.00 лв.
4.15Креатинин2.00 лв.
4.16Пикочна киселина2.00 лв.
4.17Билирубин- общ2.00 лв.
4.18Билирубин- директен2.00 лв.
4.19 Холестерол2.00 лв.
4.20Триглицериди2.00 лв.
4.21АСАТ2.00 лв.
4.22АЛАТ2.00 лв.
4.23ГГТ2.00 лв.
4.24 Амилаза 2.00 лв.
4.25Алкална фосфатаза2.00 лв.
4.26Креатинкиназа 2.50 лв.
4.27 ЛДХ 2.50 лв.
4.28Общ белтък2.00 лв.
4.29 Албумин 2.00 лв.
4.30 Калий, натрий, хлориди/ комплексно/4.00 лв.
4.31 Желязо2.00 лв.
4.32 ЖСК2.50 лв.
4.33КГА 10.00лв.
4.34 CRP5.00 лв.
 5. Микробиологични изследвания 
5.1Вземане на клиничен материал2.00 лв.
5.2Храчка, гърлени, носни и ушни секрети за неспецифична бактериална
флора
8.00 лв.
5.3Раневи секрети за неспецифична бактериална флора9.00 лв.
5.4Урина – урокултура и микробно число6.00лв.
5.5Материал от гениталната система за неспецифична бактериална флора8.00 лв.
5.6Антибиограма с 6 антибиотични диска5.00лв.
5.7Антибиограма с 12 антибиотични диска10.00 лв.
5.8Клиничен материал / влагалищни секрети, храчка, секрети от устна
кухина, език и др./ за микоза с точна идентификация на етиологичния
агент
8.00 лв.
5.9Микограма с 6 диска / изпитване на чувствителност към
антимикотични препарати/
6.00 лв.
5.10Храчка за туберкулоза - директно микроскопско изследване6.00 лв.
5.11 Храчка за туберкулоза – културелно изследване14.00лв.
5.12Други клинични материали за туберкулоза - директно микроскопско
изследване
8.00 лв.
5.13Други клинични материали за туберкулоза – културелно изследване16.00 лв.
5.14Пакет ”Микробиологично изследване на влагалищен секрет”
/микроскопски препарат, култури за неспецифична флора и микоза/
14.00 лв.
5.15Пакет ”Микробиологично изследване на храчка” /микроскопски
препарати по Грам и Цил Нилсен, , култури за неспецифична флора и
туберкулоза/
25.00 лв.
5.16Бърз тест за грип от назален секрет15.00 лв.
 6. Административни услуги 
6.1
Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
5.00 лв.
6.2
Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
5.00 лв.
6.3 Издаване на медицинско удостоверение за болничен престой5.00 лв.
6.4 Издаване на медицинско удостоверение , че не се води на учет5.00 лв.
6.5Издаване на копие на епикриза5.00лв.
6.6Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или
уточняване на застрахователно събитие
10.00 лв.
6.7Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и
/или уточняване на застрахователно събитие
50.00 лв.
6.8Копирни услуги0.10лв.
6.9Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен
носител – на брой диск
5.00 лв.
6.10Такса за разглеждане на документи от етичната комисия200.00 лв.
 7. Други за здравноосигурени по КП. Леглоден за български граждани и граждани на ЕС
/здравнонеосигурени/ с диагнози по КП. Цена на съответната КП
 
7.1Леглоден за български граждани и граждани на ЕС с диагнози извън
договорените КП
50.00 лв.
7.2Леглоден за чуждестранни граждани на страни извън ЕС100.00 лв.
7.3Такса за избор на стая за 1 или 2-ма души/при възможност/10.00 лв. Еднократно
7.4Такса придружител /без пациентът да се нуждае от допълнителни
грижи/- на ден в стая за двама.
20.00 лв.
7.5Леглоден за пациент по желание за белодробна профилактика20.00 лв.
7.6Диагностика на сънна апнея без апаратен тест50.00 лв.
7.7Тест на апарат за лечение на сънна апнея – на нощ25.00 лв
7.8Санитарен транспорт по желание на пациента/заплаща се и в двете
посоки/ - за километър
2.00 лв.
7.9Самостоятелен сестрински пост на ден50.00 лв.
7.10За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /втори
блок на ПО/
20.00 лв.
7.11За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /втори
блок на ПО/
Общо30.00 лв.
/ 15.00 лв. на
пациент/
7.12За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /първи
блок на ПО/
10.00 лв.
7.13За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /първи
блок на ПО/
Общо15.00 лв.
/ 7,50 лв. на
пациент
7.14Леглоден за 24 часова грижа за възрастни и болни, включваща:
медицинско наблюдение, санитарно обслужване, хранене и хигиенно
обслужване
35.00лв.
7.15Допълнителен помощен персонал на ден20.00 лв.
7.16Меню за хранене по избор съобразно ценоразписа на фирмата
доставчик
7.17Такса престой за изписан пациент/до следващия ден/5.00лв.
7.18Такса за ползване на телевизор / за целия престой – плаща се в края на
престоя/
2.00лв.
7.19Ползване на „Кислороден бар” – за 1 минута1.00лв.
 8. Избор на лекар/екип от медицински специалисти 
8.18.1 Избор на лекар100.00 лв.
8.2Избор на Екип 200.00лв.
Всички цени са в български лева.
Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.