Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

ценоразпис белодробна болница

Ц Е Н О Р А З П И С

за оказване на медицинска дейност по избор на граждани

при „СБАЛББ-ТРОЯН”ЕООД
/в сила от 29.07.2021 година/

Ценоразпис за изтегляне

 1. Прегледи
 
1.1Първичен преглед от лекар25.00 лв
1.2Вторичен преглед10.00 лв.
 2. Манипулации 
2.1Проба на Манту10.00 лв.
2.2Подкожна инжекция/ с медикамент на пациента/3.00 лв.
2.3 Мускулна инжекция/ с медикамент на пациента/4.00 лв.
2.4Венозна инжекция/ с медикамент на пациента/6.00 лв.
2.5 Венозна инфузия/ с медикамент на пациента/
10.00 лв.
2.6Поставяне на абокат5.00 лв.
2.7Плеврална пункция100.00 лв.
2.8Измерване на артериално налягане3.00 лв
2.9Електрокардиограма с разчет10.00 лв.
2.10Спирометрия – запис10.00 лв.
2.11Инхалация на медикамент4.00 лв.
2.12Бронхоскопска процедура с неголям обем и сложност390.00 лв
 3. Рентгенови изследвания 
3.1Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб16.00 лв.
3.2Томография на гръден кош и бял дроб25.00 лв.
3.3Рентгенова скопия на бял дроб10.00 лв.
3.4Рентгенова графия на крайник10.00 лв.
3.5Рентгенова графия на череп16.00 лв.
3.6Ехографска диагностика на коремни органи20.00 лв.
 4. Клинико - лабораторни изследвания 
4.1Вземане на венозна кръв2.00 лв.
4.2Кръвна картина /автоматично/ с 3- типно диференциално броене3.00 лв.
4.3СУЕ1.00 лв.
4.4Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 2.50 лв.
4.5 Морфология на еритроцити – микроскопски 2.50 лв.
4.6Протромбиново време 2.50 лв.
4.7Активирано парциално тромбопластиново време2.50 лв.
4.8 Време на кървене 1.50 лв.
4.9Фибриноген2.50 лв.
4.10Време на съсирване1.50 лв.
4.11Химично изследване на урина/комплексно/ за 10 параметъра1.50 лв.
4.12Седимент – ориентировъчно изследване1.50 лв.
4.13 Глюкоза1.70 лв.
4.14Кръвнозахарен профил - 3 кратен4.50 лв.
4.15Урея1.70 лв.
4.16Креатинин1.70 лв.
4.17Пикочна киселина1.70 лв.
4.18Билирубин- общ1.70 лв.
4.19Билирубин- директен1.70 лв.
4.20 Холестерол1.70 лв.
4.21 HDL холестерол1.70 лв.
4.22 LDL холестерол2.20 лв.
4.23Триглицериди1.70 лв..
4.24Липиден профил /включваш холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, триглицириди6.00 лв.
4.25АСАТ1.70 лв.
4.26АЛАТ1.70 лв.
4.27ГГТ1.70 лв.
4.28 Амилаза1.70 лв.
4.29Алкална фосфатаза1.70 лв.
4.30Креатинкиназа 2.00 лв.
4.31 ЛДХ 2.00 лв.
4.32Общ белтък1.70 лв.
4.33 Албумин1.70 лв.
4.34 Калий, натрий, хлориди/ комплексно/4.00 лв.
4.35 Желязо1.70 лв.
4.36 ЖСК2.50 лв.
4.37Калций1.70 лв.
4.38Фосфор1.70 лв.
4.39КГА 10.00лв.
4.40 CRP5.00 лв.
4.41Бърз тест за определяне на COVID – 19 Ab IgG/IgM20.00 лв.
4.42COVID – 19 Ab IgG/IgM /Общи антитела/25.00 лв
4.43COVID – 19 nAb /Вируснеутрализиращи антитела/30.00 лв.
4.44D – Dimer20.00 лв.
4.45Feritin15.00 лв.
4.46Procalcitonin30.00 лв.
4.47Troponin I20.00 лв.
4.48Антигенен тест за определяне на COVID - 1923.00 лв.
 5. Микробиологични изследвания 
5.1Вземане на клиничен материал2.00 лв.
5.2Храчка за неспецифична бактериална
флора
11.00 лв.
5.3Гърлени, носни и ушни секрети за неспецифична бактериална
флора
9.00 лв.
5.4Раневи секрети за неспецифична бактериална флора11.00 лв.
5.5Урина – урокултура и микробно число8.00лв.
5.6Материал от гениталната система за неспецифична бактериална флора9.00 лв.
5.7Антибиограма с 6 антибиотични диска6.00лв.
5.8Антибиограма с 12 антибиотични диска12.00 лв.
5.9Клиничен материал / влагалищни секрети, храчка, секрети от устна
кухина, език и др./ за микоза с точна идентификация на етиологичния
агент
8.00 лв.
5.10Микограма с определяне на МПК / изпитване на чувствителност
към антимикотични препарати/антимикотични препарати/
8.00 лв.
5.11Храчка за туберкулоза - директно микроскопско изследване6.00 лв.
5.12 Храчка за туберкулоза – културелно изследване14.00лв.
5.13Други клинични материали за туберкулоза - директно микроскопско
изследване
8.00 лв.
5.14Други клинични материали за туберкулоза – културелно изследване16.00 лв.
5.15Пакет ”Микробиологично изследване на влагалищен секрет”
/микроскопски препарат, култури за неспецифична флора и микоза/
18.00 лв.
5.16Пакет ”Микробиологично изследване на храчка” /микроскопски
препарати по Грам и Цил Нилсен, култури за неспецифична флора и
туберкулоза/
28.00 лв.
5.17Бърз тест за грип15.00 лв.
5.18Тест за лекарствена чувствителност на туберкулозни бактерии50.00 лв.
5.19PCR-тест за COVID-1990.00 лв.
 6. Административни услуги 
6.1
Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
5.00 лв.
6.2
Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
5.00 лв.
6.3 Издаване на медицинско удостоверение за болничен престой5.00 лв.
6.4 Издаване на медицинско удостоверение , че не се води на учет5.00 лв.
6.5Издаване на копие на епикриза5.00лв.
6.6Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или
уточняване на застрахователно събитие
10.00 лв.
6.7Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и
/или уточняване на застрахователно събитие
50.00 лв.
6.8Копирни услуги0.10лв.
6.9Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен
носител – на брой диск
5.00 лв.
6.10Такса за разглеждане на документи от етичната комисия400.00 лв.
 7. Други услуги 
7.1Лечение на здравнонеосигурени български граждани и граждани
на ЕС с диагнози по КП
Цена на
съответната
КП
7.2Леглоден за български граждани и граждани на ЕС с диагнози извън
договорените КП
50.00 лв.
7.3Леглоден за чуждестранни граждани на страни извън ЕС100.00 лв.
7.4Такса за избор на стая за 1 или 2-ма души/при възможност/10.00 лв. Еднократно
7.5Такса придружител /без пациентът да се нуждае от допълнителни
грижи/- на ден в стая за двама.
20.00 лв.
7.6Леглоден за пациент по желание за белодробна профилактика20.00 лв.
7.7Диагностика на сънна апнея без апаратен тест50.00 лв.
7.8Тест на апарат за лечение на сънна апнея – на нощ25.00 лв
7.9Санитарен транспорт по желание на пациента/заплаща се и в двете
посоки/ - за километър
1.00 лв.
7.10Самостоятелен сестрински пост на ден50.00 лв.
7.11За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /втори
блок на ПО/
20.00 лв.
7.12За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /втори
блок на ПО/
Общо30.00 лв.
/ 15.00 лв. на
пациент/
7.13За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /първи
блок на ПО/
10.00 лв.
7.14За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /първи
блок на ПО/
Общо15.00 лв.
/ 7,50 лв. на
пациент
7.15Леглоден за 24 часова грижа за възрастни и болни, включваща:
медицинско наблюдение, санитарно обслужване, хранене и хигиенно
обслужване
35.00лв.
7.16Допълнителен помощен персонал на ден20.00 лв.
7.17Меню за хранене по изборЦени от
ценоразписа
на фирмата
доставчик
7.18Такса престой за изписан пациент/до следващия ден/5.00лв.
7.19Такса за ползване на телевизор / за целия престой – плаща се в края на
престоя/
2.00лв.
7.20Ползване на „Кислороден бар” – за 1 минута1.00лв.
7.21Ползване на кислороден концентратор в дома на пациента – за ден2.00лв.
 8. Избор на лекар/екип от медицински специалисти 
8.1Избор на лекар100.00 лв.
8.2Избор на Екип 200.00лв.
Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.