Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

ценоразпис белодробна болница

Ц Е Н О Р А З П И С

за оказване на медицинска дейност по избор на граждани

при „СБАЛББ-ТРОЯН”ЕООД
/в сила от 14.10.2022 година/

Ценоразпис за изтегляне

 1. Прегледи
 
1.1Първичен преглед от лекар34.00 лв
1.2Вторичен преглед13.00 лв.
 2. Манипулации 
2.1Проба на Манту12.00 лв.
2.2Подкожна инжекция/ с медикамент на пациента/3.60 лв.
2.3 Мускулна инжекция/ с медикамент на пациента/4.80 лв.
2.4Венозна инжекция/ с медикамент на пациента/7.20 лв.
2.5 Венозна инфузия/ с медикамент на пациента/
12.00 лв.
2.6Поставяне на абокат6.00 лв.
2.7Плеврална пункция120.00 лв.
2.8Измерване на артериално налягане3.60 лв
2.9Електрокардиограма с разчет12.00 лв.
2.10Спирометрия – запис12.00 лв.
2.11Инхалация на медикамент4.80 лв.
2.12Бронхоскопска процедура с неголям обем и сложност468.00 лв
 3. Рентгенови изследвания 
3.1Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб19.20 лв.
3.2Томография на гръден кош и бял дроб30.00 лв.
3.3Рентгенова скопия на бял дроб12.00 лв.
3.4Рентгенова графия на крайник12.00 лв.
3.5Рентгенова графия на череп19.20 лв.
3.6Ехографска диагностика на коремни органи24.00 лв.
 4. Клинико - лабораторни изследвания 
4.1Вземане на венозна кръв2.40 лв.
4.2Кръвна картина /автоматично/ с 3- типно диференциално броене3.60 лв.
4.3СУЕ1.20 лв.
4.4Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 3.00 лв.
4.5 Морфология на еритроцити – микроскопски 3.00 лв.
4.6Протромбиново време 3.00 лв.
4.7Активирано парциално тромбопластиново време 3.00 лв.
4.8 Време на кървене 1.80 лв.
4.9Фибриноген 3.00 лв..
4.10Време на съсирване1.80 лв.
4.11Химично изследване на урина/комплексно/ за 10 параметъра1.80 лв.
4.12Седимент – ориентировъчно изследване1.80 лв.
4.13 Глюкоза2.04 лв.
4.14Кръвнозахарен профил - 3 кратен5.40 лв.
4.15Урея2.04 лв.
4.16Креатинин2.04 лв.
4.17Пикочна киселина2.04 лв.
4.18Билирубин- общ2.04 лв.
4.19Билирубин- директен2.04 лв.
4.20 Холестерол2.04 лв.
4.21 HDL холестерол2.04 лв.
4.22 LDL холестерол2.64 лв.
4.23Триглицериди2.04 лв.
4.24Липиден профил /включваш холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, триглицириди7.20 лв.
4.25АСАТ2.04 лв.
4.26АЛАТ2.04 лв.
4.27ГГТ2.04 лв.
4.28 Амилаза2.04 лв.
4.29Алкална фосфатаза2.04 лв.
4.30Креатинкиназа 2.40 лв.
4.31 ЛДХ 2.40 лв.
4.32Общ белтък2.04 лв.
4.33 Албумин2.04 лв.
4.34 Калий, натрий, хлориди/ комплексно/4.80 лв.
4.35 Желязо2.04 лв.
4.36 ЖСК3.00 лв.
4.37Калций2.04 лв.
4.38Фосфор2.04 лв.
4.39Магнезий2.04 лв.
4.41 CRP6.00 лв.
4.42Бърз тест за определяне на COVID – 19 Ab IgG/IgM24.00 лв.
4.43COVID – 19 Ab IgG/IgM /Общи антитела/30.00 лв
4.44COVID – 19 nAb /Вируснеутрализиращи антитела/36.00 лв.
4.45D – Dimer24.00 лв.
4.46Feritin18.00 лв.
4.47Procalcitonin36.00 лв.
4.48Troponin I24.00 лв.
 5. Микробиологични изследвания 
5.1Вземане на клиничен материал2.40 лв.
5.2Храчка за неспецифична бактериална
флора
13.20 лв.
5.3Гърлени, носни и ушни секрети за неспецифична бактериална
флора
10.80 лв.
5.4Раневи секрети за неспецифична бактериална флора13.20 лв.
5.5Урина – урокултура и микробно число9.60лв.
5.6Материал от гениталната система за неспецифична бактериална флора10.80 лв.
5.7Антибиограма с 6 антибиотични диска7.20лв.
5.8Антибиограма с 12 антибиотични диска14.40 лв.
5.9Клиничен материал / влагалищни секрети, храчка, секрети от устна
кухина, език и др./ за микоза с точна идентификация на етиологичния
агент
9.60 лв.
5.10Микограма с определяне на МПК / изпитване на чувствителност
към антимикотични препарати/антимикотични препарати/
9.60 лв.
5.11Храчка за туберкулоза - директно микроскопско изследване7.20 лв.
5.12 Храчка за туберкулоза – културелно изследване16.80лв.
5.13Други клинични материали за туберкулоза - директно микроскопско
изследване
9.60 лв.
5.14Други клинични материали за туберкулоза – културелно изследване19.20 лв.
5.15Пакет ”Микробиологично изследване на влагалищен секрет”
/микроскопски препарат, култури за неспецифична флора и микоза/
21.60 лв.
5.16Пакет ”Микробиологично изследване на храчка” /микроскопски
препарати по Грам и Цил Нилсен, култури за неспецифична флора и
туберкулоза/
33.60 лв.
5.17Бърз комбиниран тест за грип и коронавирус27.60 лв.
5.18Тест за лекарствена чувствителност на туберкулозни бактерии60.00 лв.
5.19PCR-тест за COVID-19- По договор с външна лаборатория
5.20Антигенен тест за определяне на COVID - 1923.00 лв.
5.21Бърз тест за грип от назален секрет23.00 лв.
 6. Административни услуги 
6.1
Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
6.00 лв.
6.2
Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
6.00 лв.
6.3 Издаване на медицинско удостоверение за болничен престой6.00 лв.
6.4 Издаване на медицинско удостоверение , че не се води на учет6.00 лв.
6.5Издаване на копие на епикриза6.00лв.
6.6Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или
уточняване на застрахователно събитие
12.00 лв.
6.7Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и
/или уточняване на застрахователно събитие
60.00 лв.
6.8Копирни услуги0.12лв.
6.9Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен
носител – на брой диск
6.00 лв.
6.10Такса за разглеждане на документи от етичната комисия480.00 лв.
 7. Други услуги 
7.1Лечение на здравнонеосигурени български граждани и граждани
на ЕС с диагнози по КП
Цена на
съответната
КП
7.2Леглоден за български граждани и граждани на ЕС с диагнози извън
договорените КП
60.00 лв.
7.3Леглоден за чуждестранни граждани на страни извън ЕС120.00 лв.
7.4Такса за избор на стая за 1 или 2-ма души/при възможност/12.00 лв. Еднократно
7.5Такса придружител /без пациентът да се нуждае от допълнителни
грижи/- на ден в стая за двама.
24.00 лв.
7.6Леглоден за пациент по желание за белодробна профилактика24.00 лв.
7.7Диагностика на сънна апнея без апаратен тест60.00 лв.
7.8Тест на апарат за лечение на сънна апнея – на нощ30.00 лв
7.9Санитарен транспорт по желание на пациента/заплаща се и в двете
посоки/ - за километър
1.20 лв.
7.10За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /втори
блок на ПО/
24.00 лв.
7.11За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /втори
блок на ПО/
Общо36.00 лв.
/ 18.00 лв. на
пациент/
7.12За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент в ПО12.00 лв.
7.13За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти или 3 пациенти в ПОПо 9.00 лв. на пациент
7.14Меню за хранене по изборЦени от
ценоразписа
на фирмата
доставчик
7.15Такса престой за изписан пациент/до следващия ден/6.00лв.
7.16Такса за ползване на телевизор / за целия престой – плаща се в края на
престоя/
2.40лв.
7.17Ползване на „Кислороден бар” – за 1 минута1.20лв.
7.18Ползване на кислороден концентратор в дома на пациента – за ден2.40лв.
 8. Избор на лекар/екип от медицински специалисти 
8.1Избор на лекар120.00 лв.
8.2Избор на Екип 240.00лв.
Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.