Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

ценоразпис белодробна болница

Ц Е Н О Р А З П И С

за оказване на медицинска дейност по избор на граждани

при „СБАЛББ-ТРОЯН”ЕООД
/в сила от 16.01.2024 година/

Ценоразпис за изтегляне

1. Прегледи
1.1Първичен преглед от лекар40.00 лв
1.2Вторичен преглед15.00 лв.
2. Манипулации
2.1Проба на Манту 15.00 лв.
2.2Подкожна инжекция/ с медикамент на пациента/ 6.60 лв.
2.3 Мускулна инжекция/ с медикамент на пациента/ 10.00 лв.
2.4 Венозна инжекция/ с медикамент на пациента/ 12.00 лв.
2.5 Венозна инфузия/ с медикамент на пациента/
15.00 лв.
2.6Поставяне на абокат10.00 лв.
2.7 Плеврална пункция 120.00 лв.
2.8 Измерване на артериално налягане5.00 лв
2.9Електрокардиограма с разчет12.00 лв.
2.10Спирометрия – запис 12.00 лв.
2.11 Инхалация на медикамент6.00 лв.
2.12Бронхоскопска процедура с неголям обем и сложност468.00 лв
3. Рентгенови изследвания
3.1Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб 25.00 лв.
3.2Томография на гръден кош и бял дроб32.00 лв.
3.3Рентгенова скопия на бял дроб15.00 лв.
3.4Рентгенова графия на крайник 15.00 лв.
3.5Рентгенова графия на череп 25.00 лв.
3.6Ехографска диагностика на коремни органи27.00 лв.
4. Клинико - лабораторни изследвания
4.1 Вземане на венозна кръв 2.50 лв.
4.2 Кръвна картина /автоматично/ с 3- типно диференциално броене 4.00 лв.
4.3СУЕ 1.50 лв.
4.4 Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 3.50 лв.
4.5 Морфология на еритроцити – микроскопски 3.50 лв.
4.6 Протромбиново време 3.50 лв.
4.7Активирано парциално тромбопластиново време 3.50 лв.
4.8 Време на кървене 2.00 лв.
4.9Фибриноген 3.50 лв.
4.10Време на съсирване2.00 лв.
4.11 Химично изследване на урина/комплексно/ за 10 параметъра2.50 лв.
4.12Седимент – ориентировъчно изследване 2.00 лв.
4.13 Глюкоза2.40 лв.
4.14Кръвнозахарен профил - 3 кратен 6.00 лв.
4.15Урея 2.40 лв.
4.16Креатинин2.40 лв.
4.17Пикочна киселина 2.40 лв.
4.18Билирубин- общ2.40 лв.
4.19Билирубин- директен 2.40 лв.
4.20 Холестерол 2.40 лв.
4.21 HDL холестерол 2.40 лв.
4.22 LDL холестерол 3.00 лв.
4.23Триглицериди2.40 лв.
4.24Липиден профил /включваш холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, триглицириди7.50 лв.
4.25АСАТ 2.40 лв.
4.26АЛАТ2.40 лв.
4.27ГГТ2.40 лв.
4.28 Амилаза2.40 лв.
4.29Алкална фосфатаза 2.40 лв.
4.30Креатинкиназа 2.50 лв.
4.31 ЛДХ 2.50 лв.
4.32Общ белтък 2.40 лв.
4.33 Албумин2.40 лв.
4.34 Калий, натрий, хлориди/ комплексно/ 5.00 лв.
4.35 Желязо2.40 лв.
4.36 ЖСК 3.50 лв.
4.37Калций2.40 лв.
4.38Фосфор 2.40 лв.
4.39Магнезий2.40 лв.
4.40КГА15.00 лв.
4.41 CRP 6.50 лв.
4.42Бърз тест за определяне на COVID – 19 Ab IgG/IgM 24.00 лв.
4.43COVID – 19 Ab IgG/IgM /Общи антитела/30.00 лв
4.44COVID – 19 nAb /Вируснеутрализиращи антитела/36.00 лв.
4.45D – Dimer25.00 лв.
4.46Feritin20.00 лв.
4.47Procalcitonin36.00 лв.
4.48Troponin I25.00 лв.
4.49Левкограма35.00 лв.
5. Микробиологични изследвания
5.1Вземане на клиничен материал 3.00 лв.
5.2Храчка за неспецифична бактериална
флора
15.20 лв.
5.3Гърлени, носни и ушни секрети за неспецифична бактериална
флора
12.80 лв.
5.4Раневи секрети за неспецифична бактериална флора 15.20 лв.
5.5Урина – урокултура и микробно число10.60лв.
5.6Материал от гениталната система за неспецифична бактериална флора 12.80 лв.
5.7Антибиограма с 6 антибиотични диска 10.20лв.
5.8Антибиограма с 12 антибиотични диска 16.40 лв.
5.9Клиничен материал / влагалищни секрети, храчка, секрети от устна
кухина, език и др./ за микоза с точна идентификация на етиологичния
агент
10.60 лв.
5.10Микограма с определяне на МПК / изпитване на чувствителност
към антимикотични препарати/антимикотични препарати/
12.60 лв.
5.11Храчка за туберкулоза - директно микроскопско изследване7.20 лв.
5.12 Храчка за туберкулоза – културелно изследване 16.80лв.
5.13Други клинични материали за туберкулоза - директно микроскопско
изследване
9.60 лв.
5.14Други клинични материали за туберкулоза – културелно изследване19.20 лв.
5.15Пакет ”Микробиологично изследване на влагалищен секрет”
/микроскопски препарат, култури за неспецифична флора и микоза/
24.60 лв.
5.16Пакет ”Микробиологично изследване на храчка” /микроскопски
препарати по Грам и Цил Нилсен, култури за неспецифична флора и
туберкулоза/
33.60 лв.
5.17Бърз комбиниран тест за грип и коронавирус28.00 лв.
5.18PCR-тест за COVID-19- По договор с външна лаборатория
5.19Антигенен тест за определяне на COVID - 1923.00 лв.
5.20Бърз тест за грип от назален секрет23.00 лв.
5.21Бърз комбиниран тест за грип АВ, COVID-19 и RSV от назален секрет30.00 лв.
6. Административни услуги
6.1
Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
6.00 лв.
6.2
Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската
документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение
6.00 лв.
6.3Издаване на медицинско удостоверение за болничен престой 6.00 лв.
6.4Издаване на медицинско удостоверение , че не се води на учет 6.00 лв.
6.5Издаване на копие на епикриза6.00лв.
6.6Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или
уточняване на застрахователно събитие
12.00 лв.
6.7Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и
/или уточняване на застрахователно събитие
60.00 лв.
6.8 Копирни услуги 0.50лв.
6.9Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен
носител – на брой диск
10.00 лв.
6.10 Такса за разглеждане на документи от етичната комисия 480.00 лв.
7. Други услуги
7.1Лечение на здравнонеосигурени български граждани и граждани
на ЕС с диагнози по КП
Цена на
съответната
КП
7.2Леглоден за български граждани и граждани на ЕС с диагнози извън
договорените КП
60.00 лв.
7.3Леглоден за чуждестранни граждани на страни извън ЕС120.00 лв.
7.4Такса за избор на стая за 1 или 2-ма души/при възможност/12.00 лв. Еднократно
7.5Такса придружител /без пациентът да се нуждае от допълнителни
грижи/- на ден в стая за двама.
24.00 лв.
7.6Леглоден за пациент по желание за белодробна профилактика24.00 лв.
7.7Диагностика на сънна апнея без апаратен тест70.00 лв.
7.8Тест на апарат за лечение на сънна апнея – на нощ30.00 лв
7.9Санитарен транспорт по желание на пациента/заплаща се и в двете
посоки/ - за километър
1.50 лв.
7.10За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /втори
блок на ПО/
25.00 лв.
7.11За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /втори
блок на ПО/
Общо40.00 лв.
/ 20.00 лв. на
пациент/
7.12За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент в ПО15.00 лв.
7.13За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти или 3 пациенти в ПОПо 10.00 лв. на пациент
7.14Меню за хранене по избор Цени от
ценоразписа
на фирмата
доставчик
7.15Такса престой за изписан пациент/до следващия ден/6.00лв.
7.16Такса за ползване на телевизор / за целия престой – плаща се в края на
престоя/
3.50лв.
7.17Ползване на кислороден концентратор в дома на пациента – за месец със договор за наем5 литра – 120.00 лв.
10 литра – 150.00 лв.
8. Избор на лекар/екип от медицински специалисти
8.1 Избор на лекар 120.00 лв.
8.2 Избор на Екип 240.00лв.
Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.