Профил на купувача

2023 Профил на купувача

belodrobna bolnica sbalbb 1 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

 


 2024 публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 12,90 кв.м., медицински кабинет с площ 10,24 кв.м., ведно с чакалня с площ от 21,50 кв.м., и част от коридор с площ от 3,00 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД


2023 Конкурс за избор на застраховател за сключване на: „Застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал на „СБАЛББ-Троян” ЕООД


2023 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, с териториално покритие Република България, на 4 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД


2023 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2023г.“


Вътрешни правила ОП СБАЛББ 06.2020


ПЛАЩАНИЯ по ЗОП

Одитни доклади


Архив Профил на купувача
2023 публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, ведно с прилежаща чакалня, с площ от 13,00 кв.м., находящ се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян


2023 „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян


2022 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“


2022 Провеждане на Конкурс за избор на застраховател за сключване на: „Застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал.


 2022 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2022г.“


2023-Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС-ва, собственост на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян


 2022 Обществена поръчка, чрез събиране на оферти за избор на обслужваща финансова институция.

 2022 провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 19,64 кв.м., и прилежаща част от чакалня с площ от 7.60 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

  2022 провеждане на Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

2022 провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли напитки.

2021 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян.


2021 Застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал на „СБАЛББ-Троян” ЕООД


2021 Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност―, с териториално покритие Република България, на 5 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян‖ ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици


2021 Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД


2021 „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”


2021 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, с териториално покритие Република България, на 4 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици”.


2020 НОВА „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2020г.“


2020 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2020г.“


2020 „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години.“


2021 Поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”


2020 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.


2020 0513 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”


2020 03 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.


2020 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 16,38 кв.м., находящ се в административна сграда на „СБАЛББ-Троя“ ЕООД


2020 Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД ТРОЯН, за 2020г


2020 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност““


2020 05 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”


2020 „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2020г.“


2020 „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2020 г.“


„Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г.“


„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ- Троян“ ЕООД“


За провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 19,64 кв.м., и прилежаща част от чакалня с площ от 13,65 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян― ЕООД


Обява за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 12,90 кв.м.”


Провеждане на процедура по пряко договаряне, за доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на “СБАЛББ-Троян” ЕООД град Троян 2019г


2019 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски павилион с обща площ от 24 кв.м., с идентификатор: 73198.501.257.10 по КККР на град Троян, находящ се в „СБАЛББ-Троян ЕООД, град Троян, за експлоатирането му като търговски обект


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – Троян, за 2019г.“


ОП „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2019г.“


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли напитки


„Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години.“


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м. за 2019 година


ОП “Доставка и монтаж на целогодишни слънчеви системи за топла вода и реконструкция на болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“


„Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2018г.“


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2018г.


ПОРЪЧКА “Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2018г.”


Избор на застраховател за : „Застраховане с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 1 брой МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”


Доставка на природен газ /метан / компресиран за отоплителен сезон 2018/2019г.


Доставка на природен газ /метан/ – Компресиран за отоплителен сезон 2017/2018година


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2017г.


ОП “Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2017г”


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, с обща площ от 16,38 кв.м


ОП „Доставка на храна за пациентите и персонала на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2017г”


Процедура за предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с чакалня, с обща площ от 33 кв.м.


Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2016г.


Публичен Търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3(три) кв.м. площ за монтиране(поставяне) на три броя самопродаващи автомати за кафе.


Публичен търг – Отдаване под наем на Медицински Кабинет 17,28 кв.м.


Обществена Поръчка “Доставка Природен ГАЗ (МЕТАН)”


„ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, ТРОЯН ПО ДИЕТИ №9, №11 И №15 ЗА 2016г.“


Поръчка “Доставка на електроенергия ниско напрежение СБАЛББ-ТРОЯН ЕООД 2016”


Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на “СБАЛББ-Троян” ЕООД за 2016 година


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ


Обществена поръчка Доставка медикаменти 2015