Профил на купувача


2020 Профил на купувача


2020 03 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.


2020 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.


2020 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 16,38 кв.м., находящ се в административна сграда на „СБАЛББ-Троя“ ЕООД


2020 Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД ТРОЯН, за 2020г


2020 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност““


Вътрешни правила по ЗОП на СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД


ПЛАЩАНИЯ по ЗОП

Одитни доклади


Архив Профил на купувача

2020 „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2020г.“


2020 „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2020 г.“


„Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г.“


„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ- Троян“ ЕООД“


За провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 19,64 кв.м., и прилежаща част от чакалня с площ от 13,65 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян― ЕООД


Обява за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 12,90 кв.м.”


Провеждане на процедура по пряко договаряне, за доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД град Троян 2019г


2019 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски павилион с обща площ от 24 кв.м., с идентификатор: 73198.501.257.10 по КККР на град Троян, находящ се в „СБАЛББ-Троян ЕООД, град Троян, за експлоатирането му като търговски обект


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – Троян, за 2019г.“


ОП „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2019г.“


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли напитки


„Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години.“


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м. за 2019 година


ОП “Доставка и монтаж на целогодишни слънчеви системи за топла вода и реконструкция на болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“


„Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2018г.“


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2018г.


ПОРЪЧКА „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2018г.“


Избор на застраховател за : „Застраховане с имуществена застраховка /„Каско МПС”/ на 1 брой МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица“


Доставка на природен газ /метан / компресиран за отоплителен сезон 2018/2019г.


Доставка на природен газ /метан/ – Компресиран за отоплителен сезон 2017/2018година


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2017г.


ОП „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2017г“


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, с обща площ от 16,38 кв.м


ОП „Доставка на храна за пациентите и персонала на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2017г“


Процедура за предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“


Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с чакалня, с обща площ от 33 кв.м.


Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2016г.


Публичен Търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3(три) кв.м. площ за монтиране(поставяне) на три броя самопродаващи автомати за кафе.


Публичен търг – Отдаване под наем на Медицински Кабинет 17,28 кв.м.


Обществена Поръчка „Доставка Природен ГАЗ (МЕТАН)“


„ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, ТРОЯН ПО ДИЕТИ №9, №11 И №15 ЗА 2016г.“


Поръчка „Доставка на електроенергия ниско напрежение СБАЛББ-ТРОЯН ЕООД 2016“


Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2016 година


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ


Обществена поръчка Доставка медикаменти 2015