Конкурс за заемане на длъжността – Лекар, Специализант по „Пневмология и фтизиатрия”

октомври 7, 2021

sbalbb hover Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

 

 

 

 

ОБЯВА

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД обявява  конкурс за длъжността  –  Лекар,  Специализант по „Пневмология и фтизиатрия“Мястото се финансира от държавата (МФД) 2022г.

1.Изисквания към кандидатите:

  • да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина;
  • да са членове на Български лекарски съюз;
  • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

2.Начин на провеждане на конкурса:

  • По документи и събеседване с кандидата.

3.Необходими документи:

  • Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
  • Автобиография – европейски формуляр.
  • Ксерокопие на дипломата за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина, заверена с текст „Вярно с оригинала”.
  • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз,

 

Заявлението по т. 3 се подават в срок до 24.10.2021г., останалите документи по т. 3  се подават в срок /до 08.11.2021 г. включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, може и по куриер на адрес на болницата.  

 

Конкурсът ще се проведе на  10.11.2021г. от 09:30 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

 

Д-Р Цветомила Дудевска, д.м.

Управител на “СБАЛББ-Троян”ЕООД

 

Posted in Новини by admin