„СБАЛББ-Троян“ ЕООД обявява конкурс за длъжността – Лекар, Специализант по „Пневмология и фтизиатрия“

декември 29, 2023

sbalbb hover Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД обявява конкурс за длъжността – Лекар, Специализант
по „Пневмология и фтизиатрия“ – Мястото се финансира от държавата (МФД)
2024г.:

 

1. Изисквания към кандидатите:

▶ Да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина;
▶ Да са членове на Български лекарски съюз;
▶ Да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

2.Начин на провеждане на конкурса:

▶ По документи и събеседване с кандидата.

3.Необходими документи:

▶ Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
▶ Автобиография – европейски формуляр.
▶ Ксерокопие на дипломата за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина, заверена с текст „Вярно с оригинала”.
▶ Удостоверение за членство в Български лекарски съюз,

Документи по т. 3 се подават в срок до 31.01.2024г. /включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Конкурсът ще се проведе на 05.02.2024г. от 09:30 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД.

 

 ▶ ▶ Конспект за събеседване с кандидати за лекари

 

 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.
Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by admin